добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Решение ШУ-07-ПР/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

17.05.2012 23:05

Решение ШУ-07-ПР/2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав,

10.05.2012 22:11

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т   В Е Л И К И  П Р Е С Л А В

 

П О К А Н А

10

 

Каним Ви да присъствате на редовното заседание на Общински съвет Велики Преслав, което ще се проведе на 17.05.2012 година /четвъртък/ от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС.

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”

05.05.2012 22:29

 Във връзка с провеждане на националната кампания „Да изчистим България за един ден”, ръководството на Общинска администрация Велики Преслав уведомява всички доброволци и лица желаещи да участват  в инициативата  и които не  са включени   и разпределени в сформираните вече групи, че могат да се присъединят към следните места  и зони за почистване

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Община Велики Преслав на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава

04.05.2012 10:04

Община Велики Преславна основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване” и „Външно водоснабдяване” за ПИ № 002011 по КВС на с. Троица.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


В ход е подготовката на Кампанията „Да изчистим България за един ден!”, която ще се проведе на 12 май

06.04.2012 19:14

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ  НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

В Община Велики Преслав вече е в ход подготовката на Кампанията „Да изчистим България за един ден!”, която ще се проведе на 12 май.Очакванията ни са и през тази година  много от Вас  -  деца и възрастни, пенсионерски клубове, учебни заведения, търговски обекти, държавни институции, частни фирми  и др.  да се  включите   активно в нея. За нас всяка помощ е ценна, а  направеното, макар и   малко - важно, за да ни е чисто и приятно на всички.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Наредба за устройството на Гробищен парк гр. Велики Преслав

23.03.2012 11:55

НАРЕДБА

за устройството  на Гробищен парк гр. Велики Преслав, ул.“Златен век“ №4

 и  организацията на погребенията в него

 

I.Общи положения

1. Тази наредба  урежда управлението и  вътрешния ред в Гробищен парк гр. Велики Преслав, ул.“Златен век“ №4,  реда и условията за извършване на погребенията в него.

2. Гробищния парк е терен със специално предназначение. Намира се на територията на НИАР „Велики Преслав“ , представляващ  изключителна държавна собственост.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Велики Преслав

22.03.2012 11:39

Проект на

Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ЗА УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В ГРАЖДАНСКИ ДРУЖЕСТВА И В СДРУЖЕНИЯ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

 

О Б Щ И Н А  -  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В  

У В Е Д О М Л Е Н И Е        

На основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове Общински съвет  Велики Преслав

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Общинска администрация Велики Преслав обявява конкурс за избор на здравен медиатор

13.03.2012 19:20

О Б Я В А

 

 

Във връзка с реализацията на проект „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас“, по Европейска програма за партньорство в общността на Галаксо Смит Клайн – Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа

 

Общинска администрация Велики Преслав обявява конкурс за избор на здравен медиатор

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Съобщение на основание чл.62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите /ДВ,бр.61/2010г./

03.03.2012 16:14

На основание чл.62а, ал.2 и чл.64 от Закона за водите /ДВ,бр.61/2010г./ Община Велики Преслав обявява съобщението за откриване на процедура за издаване на разрешително  на земеделски производител Тодор Митков Димитров за ползване на язовир „Имренчево” в землището на  с. Имренчево, община Велики Преслав, водно тяло BG2 КА 578PO03,  ЕКАТТЕ 327723, параметри на исканото ползване 146 дка. за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности.

 

цялата новина ... изпрати на приятел :: коментари 0


Отчет 2011, бюджет 2012

01.03.2012 14:03

Община Велики Преслав © 2007