добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

 

 

 

 

 

Обучение по ключови компетентности

 

От  9  до 11 май 2014 година 40 служители от Общинска администрация преминаха обучение на тема “Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация” по проект “Община Велики Преслав – компетентна и ефективна администрация”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Чрез интерактивни и провокативни методи обучителите от “СТИК” ЕООД поднесоха в рамките на 20 учебни часа материал по теми: йерархична структура на потребностите и мотивационни механизми, същност и специфика на организационната култура, социални и служебни критерии за идентичност, инструменти за измерване и наблюдение на организационната идентификация. Служителите бяха активни участници в процеса на обучение и след  положен тест получиха сертификати за успешно преминато обучение по темата.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

 

Покана за участие

 в начална пресконференция

ПО  ПРОЕКТ

„Община Велики Преслав - компетентна и ефективна администрация“

 

 

        На 19 февруари 2014 г., от 11.00 часа,  в зала № 406 на Община Велики Преслав, ул. Борис Спиров № 58, ще се проведе начална пресконференция по проект „Община Велики Преслав - компетентна и ефективна администрация“ Договор № 13-22-16/16.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11

 

Община Велики Преслав кани заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и търсените резултати от проекта, който е с обща стойност 84 709,05 лв. и продължителност 9 месеца.

 

 ОБЩАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е:

Повишаване квалификацията на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения.

 

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

1. Повишаване на мотивацията и придобиване на ключови компетентности от общинските служители за качествено и ефективно изпълнение на задълженията.

2. Повишаване професионалните знания и умения на общинските служители в община Велики Преслав.

 

ЦЕЛЕВАТА ГРУПА Е:

Общинска администрация Велики Преслав. 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ПРОЕКТ: „ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ” 

 

      Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ одобри проект на Община Велики Преслав, финансиран по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2.-11.


Проектът се осъществява по Договор № 13-22-16 от 16.12.2013 г. между Община Велики Преслав и Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Целевата група по проекта са служителите от Общинска администрация Велики Преслав.
     

ЦЕЛТА на проекта е повишаване квалификацията на общинските служители за ефективно и качествено изпълнение на служебните задължения.

 

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ на проекта са:
v Повишаване на мотивацията и придобиване на ключови компетентности от общинските служители за качествено и ефективно изпълнение на задълженията.
v Повишаване професионалните знания и умения на общинските служители в Община Велики Преслав.

 

ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ от проекта са:
Деветдесет и двама служители на общинската администрация успешно преминали обучения в Института по публична администрация и обучения по ключови компетентности и получили сертификати.

     

ДЕЙНОСТИТЕ, които ще бъдат реализирани по време на изпълнението на проекта, са:
1. Управление на проекта
2. Обучение, проведено в Института по публична администрация
3. Обучения по ключови компетентности
4. Информация и публичност

     

Обща стойност на проекта е в размер е 84 709,05 лв., а периодът за неговото изпълнение – 9 месеца.

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Община Велики Преслав © 2007