добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Оперативна програма "Административен капацитет"

 

План за развитие на Община Велики Преслав 2014-2020г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Велики Преслав и „Д енд Д Консултинг“ ООД гр. София  предоставят  на вашето внимание проект на Общински план за развитие на Община Велики Преслав за  периода 2014-2020г. с приложенията към него.

Вашите мнения, становища и предложения  по така изготвения проект можете да изразите  до 18 юли 2014 г. тук.

 

     Общинският  план за развитие на Община Велики Преслав се  изготвя  в изпълнение на проект „Ефективен мониторинг и контрол  на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав“, финансиран по  ДБФП с рег. № 13-13-160/08.11.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Документация

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА И МЕТОДИКА ЗА МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
2014-2020г.
(проект)

 

 

 

 

 

 

1. Доклад от извършен анализ на ОПР за периода 2007-2013г.

2.Приложение 1 - СВОТ анализ

3.Приложение 2 - Таблици

4. Приложение 3 - Проекти

5.Доклад от последваща оценка на ОПР

6. Приложение 1 - Справка изпълнени приоритети

7. Приложение 2  - Справка Разходване на средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О К А Н А

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Община Велики Преслав има удоволствието да Ви покани на пресконференция за стартиране на проект „Ефективен мониторинг и контрол  на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“. В рамките на проекта ще бъде направена оценка на Общинския план за развитие 2007 – 2013г. и ще се изготвят стратегически документи за развитие на общината за периода 2014 -2020г.: Общински план за развитие, правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на въздействието при изпълнението на общинските политики и др. Стойността на проекта е 67 945 лева. Проектът се реализира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-160/08.11.2013г., финансиран в рамките на Приоритетна ос I „Добро управление“, Подприоритет 1.3 „Ефективна координация  и партньорство при разработване и провеждане на политики“, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд.

Пресконференцията  ще се проведе на 29 януари 2014 г. (сряда) от 11.00 часа в зала 406, ет. 4 в сградата на Община Велики Преслав.

 

С уважение,

Александър Горчев
Кмет на Община Велики Преслав

 

За контакти:
Екатерина Милиславова, комуникационен мениджър „СЪНИ СИТИ“
Тел. 02 962 13 48, GSM: 0888 42 90 89
e-mail: sunny_city@abv.bg

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


                               
До средата на месец януари 2014г., след проведена процедура  за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки,  предстои да бъде подписан договор за изпълнение на услуга: „Осигуряване на публичност по проект „Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав“, Дейност 5: Дейности за информация и публичност по проекта, съгласно Договор №13-13-160/08.11.2013г. между Община Велики Преслав и УО на ОП „Административен капацитет“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейския социален фонд.


Участникът, определен за  изпълнител на дейността е „Съни Сити” ЕООД гр.София. В рамките на договора, подписан с Община Велики Преслав, фирмата ще отговаря за популяризиране на изпълнението на проекта, както и за осигуряване на публичност на помощта, предоставена от ЕСФ чрез ОПАК.
Задача на изпълнителя ще бъде провеждането на  встъпителна пресконференция, изработването и отпечатването на информационни листовки и брошури  по проекта, както и   изработването на информационни банери. „Съни Сити” ЕООД ще отговаря и за изготвянето и публикуването на информационни съобщения за хода на проекта, а в неговия край  ще организира заключителен форум със заинтересованите  с пресконференция.

 

ДОГОВОР  №13-13-160/08.11.2013г.
„Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейският  съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

На 08.11.2013г. във връзка с одобрено проектно предложение №13-13-160/10.04.2013г. „ Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав”  беше  подписан   Договор  за  предоставяне на безвъзмездна финансова  помощ по Приоритетна ос: I “Добро управление“, Подприоритет: 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“, Бюджетна линия: BG51PO002/13/1.3-07 с регистрационен  №13-13-160/08.11.2013г. между Управляващия орган на  Оперативна програма „Административен капацитет” и Община Велики Преслав.

 

Общата цел на проекта предвижда  да бъдат подобрени  процесите на разработване, прилагане, контрол на изпълнението и оценка на въздействието на стратегически средносрочни местни политики в партньорство със заинтересовани страни от Община Велики Преслав.


Специфичните цели залегнали в проектното предложение са:

 • Да се подобри координацията и партньорството между заинтересованите страни във връзка с разработването и провеждането на местни политики за устойчиво развитие в Община Велики Преслав;
 • Да се укрепи капацитетът на местната власт и структурите на гражданското общество за разработване на стратегически документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни политики за реализирането им;
 • Да се подобри контролът и мониторингът върху изпълняваните местни политики от Община Велики Преслав;
 • Да се утвърдят механизъм и практики за регулярни  оценки на въздействието на прилаганите политики в Община Велики Преслав.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

 • Извършен анализ и оценка на Общинския план за развитие  на  Община Велики Преслав за периода  2007-2013г.;
 • Приет след обществено консултиране и съгласуване  Общински план за развитие  на Община Велики Преслав за периода 2014-2020г.;
 • Разработени и приети от Общински съвет правила за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Велики Преслав за периода 2014-2020г.;
 • Създаден механизъм за оценка на въздействието на местните политики в Община  Велики Преслав;
 • Създадена мониторингова група и график на провеждане на мониторинга  и  оценката на въздействието;

Продължителността за изпълнение на проекта е 9/ девет/ месеца.


Проектът е насочен към следните целеви групи:

 • Общинска администрация Велики Преслав;
 • Структури на гражданското общество(СГО) в Община Велики Преслав

Обща стойност на проекта и на предоставяната от Управляващия орган на ОП „Административен капацитет“  безвъзмездна финансова помощ е в размер на 67 945 лева. /Шестдесет и седем хиляди деветстотин  четиридесет и пет лева/.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейският  съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

ДОГОВОР  №13-13-160/08.11.2013г.
„Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики и стратегически документи в Община Велики Преслав“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейският  съюз чрез Европейския социален фонд

Община Велики Преслав © 2007