добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Общ устройствен план на община Велики Преслав - окончателен проект

 

СД1

СД2

 

О Б Я В А

 

16.01.2017


Община Велики Преслав уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на Общ устройствен план на общината /ОУПО/- фаза Окончателен проект и Екологична оценка /ЕО/ на Община Велики Преслав с всички приложения към разработките на плана и ЕО.
Общественото обсъждане ще се проведе на 23.02.2017год. /четвъртък/ от 13,00 часа, в сградата на Общината –ул.“Борис Спиров“№58, стая №406 /Заседателна зала/.
Общественото обсъждане на проекта на ОУПО Велики Преслав е на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ.
Проекта на ОУПО –Велики Преслав е на разположение на всички заинтересовани, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа в Община Велики Преслав, отдел ТСУ и на интернет адрес: www.velikipreslav.bg
Писмени становища могат да се представят в Община Велики Преслав- информационен център или на самото обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:  
Арх.Гергана Цонкова-гл. архитект на общината , тел за връзка : 0538 /4 82 21 и централа-0538/ 4 43 15, вътрешен  221. 

 

 

1. ОУПО ВП - Графична част

2. ОУПО ВП - Обяснителна записка

3. ОУПО ВП - Недвижимо културно наследство

4. ОУПО ВП - Екологична оценка

 

 

 

Община Велики Преслав © 2007