добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „СТРОИТЕЛСТВО” И ПРЕДМЕТ:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ :Обособена позиция № 1 с предмет „Основен ремонт Път SHU 1008 „ІІ-74 – В.Преслав,Промишлена зона – І-7” от км. 0+670 до км. 2+900”;Обособена позиция № 2 с предмет „Поддръжка и текущ ремонт асфалтови настилки по улици в гр.В.Преслав“;Обособена позиция № 3 с предмет „Основен ремонт Път TGV 1167 „Надарево-Кочово-Осмар-Троица-Хан Крум-I-7“

 

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007