добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА    С ОБЕКТ: „СТРОИТЕЛСТВО” И ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ : 

 

Обособена позиция № 1 с предмет „Основен ремонт  Път SHU 2002 SHU 1001 – Мокреш-Драгоево –ІІІ-7302„ от км. 1+670 до км. 2+180» ;

 

Обособена позиция № 2 с предмет „Основен ремонт Път SHU 1008 „ІІ-74 – Промишлена зона – І-7” от км. 0+000 до км. 2+900”;

 

Обособена позиция № 3 с предмет Основен ремонт на следните улици в община Велики Преслав: а)ул.„Ал. Стамболийски“  гр. В. Преслав“ ;б) ул. „Васил Левски“  гр.В. Преслав и в) ул. „Васил Коларов“  с.Миланово“;

 

Обособена позиция № 4 с предмет „Поддръжка и текущ ремонт асфалтови настилки по улици в гр.В.Преслав“.

 

 

Документация

Община Велики Преслав © 2007