добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „строителство” и предмет – «Строително-монтажни работи за реализиране на инвестицията по: ОП № 1 «Изграждане на канализационна и водоснабдителна мрежи на гр. В. Преслав, община В. Преслав, област Шумен» и ОП № 2 «Доизграждане и реконструкция на главен канализационен колектор до ПСОВ на гр. В. Преслав, община В. Преслав, област Шумен»

 

Документация

Разяснения 1

Разяснения 2

Решение за промянa № 001Б/12.02.2013 г. и нови указания

3. Разяснения

Разяснение _3

Разяснения 4

Разяснение 5

Разяснение 6

Община Велики Преслав © 2007