добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Правилници и наредби

 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2016 - 2020г.

 

Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи

 

Наредба за символите, почетните звания и отличията на Община Велики Преслав

 

Правилник за дейността на Общинско предприятие „Трудова заетост”

 

Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията

 

 

Етичен кодекс за поведението на общинските съветници от Общински съвет - Велики Преслав

 

Наредба 1

 

Наредба № 2 общински бюджет

 

Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци

 

Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община Велики Преслав

 

НАРЕДБА № 5 детски градини

 

Наредба № 6 за управление на общинските пътища

 

Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Наредба строежи

 

Наредба за управление на отпадъците

 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Велики Преслав в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел

 

Наредба за пожарна безопасност

 

Наредба за изграждане и опазване на зелената система

 

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища

 

Наредба №7 рекламна дейност

 

Наредба за устройството  на Гробищен парк гр. Велики Преслав, ул.“Златен век“ №4,  и  организацията на погребенията в него

 

Правила за предоставяне на обществена информация

 

Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета

 

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез поемане на общински дълг

 

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015 – 2019 г.

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 г.

 

Общинска стратегия за детето 2008 - 2018 г.

 

Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби

 

Наредба за домашен социален патронаж

 

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Велики Преслав

 

План за действие на община Велики Преслав в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014-2020)

 

Общински план за младежта 2017 г.

 

 

 

Община Велики Преслав © 2007