добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Правилници и наредби

 

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2016 - 2020г.

 

Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи

 

Наредба за символите, почетните звания и отличията на Община Велики Преслав

 

Правилник за дейността на Общинско предприятие „Трудова заетост”

 

 

Етичен кодекс за поведението на общинските съветници от Общински съвет - Велики Преслав

 

Наредба № 1

 

Наредба № 2 общински бюджет

 

Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци

 

Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община Велики Преслав

 

НАРЕДБА № 5 детски градини

 

Наредба № 6 за управление на общинските пътища

 

Наредба № 7 рекламна дейност

 

Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

Наредба № 9 за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Велики Преслав и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в приютите за безстопанствени кучета

 

Наредба строежи

 

Наредба за управление на отпадъците

 

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Велики Преслав в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел

 

Наредба за пожарна безопасност

 

Наредба за изграждане и опазване на зелената система

 

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища

 

 

 

Наредба за устройството  на Гробищен парк гр. Велики Преслав, ул.“Златен век“ №4,  и  организацията на погребенията в него

 

Правила за предоставяне на обществена информация

 

Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета

 

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез поемане на общински дълг

 

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015 – 2019 г.

 

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 г.

 

Общинска стратегия за детето 2008 - 2018 г.

 

Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби

 

Наредба за домашен социален патронаж

 

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Велики Преслав

 

План за действие на община Велики Преслав в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014-2020)

 

Общински план за младежта 2017 г.

 

 

 

Община Велики Преслав © 2007