добави в предпочитани | направи начална страница | мобилна версия
 

Защитени територии, био разнообразие

 

 

Заповед 2018

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н А  В Е Л И К И  П Р Е С Л А В
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАПОВЕД
№ 84
22.02.2018 г.
                                              

Относно: Опазване  и недопускане на търговия със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения

 

На  основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.2, т.3 от Закона за опазване на околната среда (ДВ.бр.91/2002г. изм. и доп.), във връзка със Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр.77/2002г., изм. и доп.), Закона за лечебните растения  (ДВ. бр.29/2000г., изм. и доп.) и Закона за защитените територии (ДВ. бр.133/1998г., изм. и доп.)   

 

Н А Р Е Ж Д А М:
           

  1. Забранявам продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под специален режим на ползване (снежно кокиче, пролетна циклама, оливиеров минзухар, битински синчец, горска теменуга, кукуряк, иглика, божур, кукувиче грозде и др.; клонки от бодлив и подезичен залист, както и на луковици, туфи, коренища предназначени за засаждане).
  2. За повишаване на контрола и недопускане на нарушения следва да се извършват периодични проверки, като контролът се засили около пролетните, официални  и църковни празници в периода  месец март – месец май вкл.
  3. Копие от настоящата заповед да получат кметовете на населените места, управителят на ЕООД ”БКС” и гл. специалист „Общински пазари“  за повишаване на  контрола и  недопускане на нарушения.
  4. Настоящата заповед да се обяви публично на информационните табла в кметствата, в Център за информация на граждани в сградата на Общинска администрация  Велики Преслав, и да се публикува на интернет страницата на Община Велики Преслав: www.velikipreslav.bg.

                                                                                      
Д-р Александър Горчев:
Кмет на Община Велики Преслав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начини и средства за събиране на билки

Права и задължения на билкозаготвителите

Условия за пунктове и складове за билки

 

Община Велики Преслав © 2007