Изберете страница

 

На основание чл. 4, ал.2  от “Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда”,  Общинска администрация Велики Преслав, направление „Устройство на територията. Екология“ съобщава за постъпило уведомление от                    „Екуиъс“ ООД гр. Шумен за инвестиционно  предложение:

 

  • „Разработване и експлоатация на иновативен проект за устойчива интегрирана технология за култивиране на риба за консумация и разработване на биотехнологични параметри за повишаване на имунния статус на отглежданите риби, включващи методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда“;
  • Поставянето на модулен павилион ще се извърши в ПИ с идентификатор 58222.111.96 по Кадастралната карта на гр. Велики Преслав – 240кв.м. над кота най-високо водно ниво.

 

В 14 (четиринадесет) дневен срок от обявяване на уведомлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения или да поставят искания до кмета на Община  Велики Преслав, 9850 гр. Велики Преслав,  ул. „Борис Спиров” №58, стая № 502.

 

 Д-р Александър Горчев

Кмет на Община Велики Преслав:

 

Екуиъс