0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Зам. кмет Е и ХД

Нина Асенова

Заместник кмет „Екология и хуманитарни дейности“

Имейл: nina.asenova@velikipreslav.bg

НИНА АСЕНОВА
Дата на раждане 14 май 1974г.
Място на раждане

 

град  Велики Преслав

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Вид и степен на завършено висше образование:

Учебно заведение

 

Образователно- квалификационна степен Специалност
Русенски университет „Ангел Кънчев”

 

Магистър Екология и опазване на околната среда

 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

 

Магистър Биология и химия

придобита професионална квалификация: учител

Допълнителна квалификация:

Учебно заведение

 

Курс/ Програма

 

Документ
Техникум по съобщения

гр. Шумен

 

Ползване на приложни програмни продукти в операционна система Windows 95

 

Удостоверение за професионална специализация № 417/08.11.1999г.
Институт по публична администрация

 

Разработване и управление на проекти по Програма за развитие на селските райони

2014-2020

Удостоверение №97172/09.10.2015г.
Чехия, Прага

2012г.

Обмяна на опит и добри практики по Схема за предоставяне на

безвъзмездна финансова

помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни

мерки за предотвратяване

на наводненията в

178 малки общини

 

Сертификат
АСЕКОБ

 

Оползотворяване на биоотпадъци и намаляване на емисиите на парникови газове Удостоверение
 

Белгия, Брюксел

EIPA 2014г.

 

 

Обучителен курс „Представяне   на програмен  период 2014-2020 за европейските структурни и инвестиционни фондове“

 

 

Сертификат

ЦПО към „СТИК“ЕООД

 

Повишаване на мотивацията  на служителите за изграждане

на организационна принадлежност

и идентификация

 

Сертификат № 1720/2014г.
ЦПО към „СТИК“ЕООД

 

Ефективно взаимодействие

на служителите от местната

администрация с хора от

уязвимите групи

 

Сертификат № 3500/2014г.
ЦПО към ЦРЕИ – ЦХЛ

 

Управление на                         отпадъците

 

Сертификат №I-19/15.04.2016г.

 

Консорциум „Модерно управление“

 

Публичност и

информация

Сертификат №1888/27.09.2011г.
Гражданско дружество

„Хоризонти“

 

Специализирано обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз – ниво А1 и А2 Сертификат

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Организация Период Длъжност Основни дейности и отговорности
Община

Велики Преслав

от м.март 2008г. до 14.01.2020г. Старши специалист

„Екология и проекти”

Публична (общинска) администрация

–          Администриране на местно ниво дейностите по опазване на околната среда, поддържането на чистотата на населените места, сметосъбиране и сметоизвозване, състояние на депата, поддържане на зелените площи, изпълнение на предписания и указания от РИОСВ, МОСВ, БДЧР и други;

 

–          Участие в разработване на програмни,нормативни и планови  документи свързани с околната среда, тяхното изпълнение, контрол и отчитане;

 

–          Участие в разработване,  кандидатстване и изпълнение на общински проекти, финансирани от различни източници.

 

Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда”

 гр. Велики Преслав

от март 2001г. до март 2008г. Главен специалист        Държавна администрация

Провеждане на активна политика на пазара на труда, услуги по заетостта и  по реализацията на програми, мерки и професионална квалификация на безработни и заети лица

 

КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ:

 • Компютърни умения (MS Office – Word, Excel),Internet, работа с ИСУН и ИСУП;
 • Лектор по ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема „Развитие”;
 • Обучител по ОП „Добро управление“ по проект на НСОРБ „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“.

 

Участие в управление на програми проекти и др.:

 • Офис мениджър по проект BG161PO001-4.1.04-0037 „Укрепване на речното корито на р. Драгоевска, с. Драгоево, община Велики Преслав” по ОП „Регионално развитие” 2007-2013;
 • Ръководител на проект №13-13-160/10.04.2013г. „Ефективен мониторинг и контрол на разработване на политики  и стратегически документи в Община Велики Преслав“, финансиран по ДБФП №13-13-160/08.11.2013г. по ОП „Административен капацитет“ 2007-2013;
 • Ръководител на проект „Работен проект за закриване на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци в землището на град Велики Преслав“ финансиран по договор  № DIR-51222031-1-173 между ПУДООС и ОП „Околна среда” 2007-2013;
 • Координатор по проект BG16RFOP001-5.001-0001-C01 „Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020;
 • Ръководител на проект BG16RFOP001-5.002-0023-C01 „Създаване на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020;
 • Участие в разработване, управлние и изпълнение  на проект „Ликвидиране на неорганизирани сметища на територията на Община Велики Преслав“ финансиран от Национален доверителен екофонд  /НДЕФ/;
 • Участие в разработване, управление и изпълнение на проекти по национална кампания „За чиста околна среда“ финансирани от ПУДООС;
 • Разработено проектно предложение и участие на общината в обявена от НСОРБ  покана за мини-проекти за реализиране в рамките на Проект LADDER – (Local Associations as Drivers for Development and Education Raising – Местните власти като двигатели на развитието и повишаване на познанието).
Skip to content