0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Природни ресурси

Защитени обекти

Община Велики Преслав разполага с 968 хектара защитени територии, от които резервати и буферни зони – 48 ха, народни паркове – 773 ха, и исторически местности – 147 ха.

Общата площ на рекреационните ресурси възлиза на 2250 ха, в т.ч. курортни гори – 1423 ха, и зелени зони – 827 ха.

На територията на общината се намират природният резерват „Патлейна“ – в близост до Велики Преслав, и резерватът „Дервиша“, които са единствените находища в страната на див рожков, див кестен и урумово лале.

Находищата на блатно кокиче край с. Кочово на площ 12 ха и край с. Осмар на площ 19 ха са обявени за защитени територии и са единствените в Северна България.

Флора и фауна, горски фонд

Флора и фауна

В планинската част на общината има предимно широколистни и в по-малка степен – иглолистни гори, диворастящи плодове и билки.

В общината се срещат дребни гризачи, лисици, чакали, горски и полски птици. Тук се намира голямо по площ ловно стопанство с муфлони, сърни, диви свине, лопатари и благородни елени, стопанисвано от Държавна дивечовъдна станция – Велики Преслав.

Горски фонд

Горският фонд заема площ 82 205 кв. км., т.е. 30% от общата площ на общината. От тази площ 34% са гори със стопанско предназначение, а останалите – със специално предназначение и ловно-стопански гори. В горския фонд преобладават широколистните гори.

Skip to content