0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Социална политика

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ функционира от 01.01.2011 г. като държавно делегирана дейност с местонахождение гр. Велики Преслав, ул. “Симеон Велики” № 27, ет. 3. Първоначално капацитетът му е 8 места, впоследствие е увеличен на 10, а към настоящия момент е 15. ЦНСТДБУ е социална услуга, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Целта е да се осигури живот на децата в неинституционална среда и условия на живот, доближаващи се в максимална степен до домашния бит и семейната атмосфера, както и на индивидуализирана грижа и подкрепа за всяко дете.

 

Директор: Диана Петрова Денева – Дучева

Контакти:
Гр. Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 27
Тел.: 0538 4 33 33
e-mail: dovdlrg@gmail.com

 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция

Центърът за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ е създаден по проект „Шанс за достоен живот“ по ОПРЧР. След приключване на проекта, от 01.12.2014 г. ЦСРИ продължи да функционира като държавно делегирана дейност с капацитет 10 места. От 01.10.2018 г. капацитетът е увеличен на 20 места. Намира се в сграда, общинска собственост, находяща се в гр. Велики Преслав, ул. „Родопи“ № 3А. С предоставянето на социалната услуга се цели създаване на условия за извеждане от социална изолация и осъществяване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение на хора с увреждания.

 

Директор: Диана Петрова Денева – Дучева

Контакти:
Гр. Велики Преслав, ул.” „Родопи“ № 3А

Тел.: 0877709883
e-mail: csri_vp@abv.bg

 

 

Наблюдавано жилище

Наблюдаваното жилище е създадено по проект „Шанс за достоен живот“ по ОП РЧР. След приключване на проекта, от 01.12.2014 г. социалната услуга продължи да функционира като държавно делегирана дейност с капацитет 6 места. Намира се в сграда, общинска собственост, находяща се в гр. Велики Преслав, ул. „Родопи“ № 3А. В него са настанени младежи, навършили 18 години, които напускат ДДЛРГ и ЦНСТ. Целта на социалната услуга е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита, социална интеграция и осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.

 

Директор: Диана Петрова Денева – Дучева

Контакти:
Гр. Велики Преслав, ул.“Родопи“ № 3А
Тел.: 0877709883
e-mail: csri_vp@abv.bg

 

 

Център за обществена подкрепа

Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ е разкрит през август 2019 година по проект на Община Велики Преслав по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Разкриване на социалните услуги Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа“ със срок на изпълнение 43 месеца. От 6 март 2023 г. Центърът функционира като държавно делегирана дейност. В Центъра за обществена подкрепа се предлагат широк спектър от услуги и дейности за подпомагане на деца и семейства в риск. Дейността на ЦОП е насочена към: консултиране и подкрепа; предотвратяване на изоставянето на деца; превенция на насилието и отпадане от училище; обучение и подкрепа на приемни родители и осиновяване; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Капацитетът на ЦОП е 50 потребители. Всички дейности са насочени към подобряване качеството на живот на децата в риск чрез прилагането на индивидуален подход съобразен с нуждите и потребностите. За потребителите в услугата се грижи квалифициран персонал.

 

Директор: Марияна Калева

Контакти:

Гр. Велики Преслав, ул. „Иван Вазов“ № 14

Тел.: 0538/ 4 24 87

e-mail: dcpduts@velikipreslav.bg

 

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства /ДЦПДУТС/ е разкрит през август 2019 година по проект на Община Велики Преслав по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Разкриване на социалните услуги Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и Център за обществена подкрепа“ със срок на изпълнение 43 месеца. От 6 март 2023 г. Центърът функционира като държавно делегирана дейност. В Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства се обгрижват деца до 18 години с различни видове увреждания – двигателни, зрителни, ментални и множествени. Осигурени са условия за корекционно-компенсаторна работа с децата за подобряване на физическото, интелектуалното и емоционалното им състояние чрез дейности в няколко направления: рехабилитация, фамилна и индивидуална психологическа подкрепа, логопедично консултиране, педагогическа подкрепа за възпитание и обучение, организация на свободното време и социалните контакти. Капацитетът на ДЦПДУТС е 30 деца, които могат да ползват услугата целодневно, полудневно или почасово. Всички дейности са насочени към подобряване качеството на живот на децата с увреждания чрез прилагането на индивидуален подход съобразен с нуждите и потребностите. За потребителите в  услугата се грижи квалифициран персонал.

 

Директор: Марияна Калева

Контакти:

Гр. Велики Преслав, ул. „Иван Вазов“ № 14

Тел.: 0538/ 4 24 87

e-mail: dcpduts@velikipreslav.bg

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ЦНСТПЛУИ/ е създаден по проект BG05M9ОP001-2.090-0004 „Разкриване на социалната услуга Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, общ. Велики Преслав“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. От 2 април 2023 г. Центърът се финансира като държавно делегирана дейност. ЦНСТПЛУИ е социална услуга за резидентна грижа, която осигурява възможност на пълнолетни лица с интелектуални затруднения да водят относително независим начин на живот. В услугата са  настанени 15 потребители, изведени от Дома за възрастни с умствена изостаналост в село Лозево, област Шумен.

Дейността на социалната услуга е пряко насочена към осигуряване на спокойна среда за живот, близка до семейната, с нормални битови условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа стабилност, социални контакти и живот в общността.

 

Директор: Цветелина Радева

Контакти:

с. Имренчево, ул. „Преслав“ № 13

Тел.: 0876032882

e-mail: cglui01@gmail.com

 

Асистентска подкрепа

От 1 март 2021 г. Община Велики Преслав предоставя социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Съгласно Закона за социалните услуги потребители на социалната услуга са:

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Асистентската подкрепа се предоставя почасово от социални асистенти в съответствие с индивидуалните потребности на потребителите.

 

Контакти:

Гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 76

Тел.: 0899944486

 

 

Лична помощ

Лична помощ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения. Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ.

Ползвател на лична помощ е:

  1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
  2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

 

Контакти:

Гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ № 76

Тел.: 0899944486

 

 

Домашен социален патронаж

Основната дейност на Домашния социален патронаж /ДСП/ е приготвяне и ежедневна доставка на топла храна в дома на потребителите. Средствата за функционирането му се осигуряват от бюджета на общината. Потребители на ДСП могат да бъдат: лица в пенсионна възраст; лица с намалена работоспособност над 70 %, удостоверена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; деца с увреждания, удостоверени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Тези лица ползват услугите на ДСП, ако отговарят на едно от следните условия: не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности; нямат близки, които да се грижат за тях; не са сключвали договор за прехвърляне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане. Лицата, ползващи услугите на ДСП, заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице, но не повече от 60 на сто от личните им доходи. Капацитетът на Домашния социален патронаж е 250 места. Ползва се от потребители от гр. Велики Преслав и кв. Кирково и селата Имренчево и Мостич.

 

Директор: Георги Стоев

Контакти:

Гр. Велики Преслав, ул. „Ахелой“ № 4

Тел.: 0538 4 32 07

e-mail: dsrp@abv.bg

 

 

Клубове на пенсионера

Клубовете на пенсионера и инвалида като форма за социална интеграция имат за цел да съдействат за поддържане на социални контакти на пенсионерите и хората с увреждания в Община Велики Преслав чрез организиране на тържества по празнично-обредния календар, срещи на клубовете в общината и извън нея, художествено-творческа самодейност.

На територията на общината са разкрити и функционират клубове на пенсионера в: гр. Велики Преслав – три филиала в града и един в кв. Кирково, с. Хан Крум, с. Троица, с. Драгоево, с. Кочово, с. Осмар, с. Имренчево; Клуб на пенсионираните полицаи „Опора“ гр. Велики Преслав, както и два клуба на хора с увреждания: Клуб на инвалида и  Клуб на слепите.

Skip to content