Изберете страница

Социална политика

Социални услуги в общността

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца/младежи без увреждания функционира от 01.01.2011 г. като държавно делегирана дейност с местонахождение гр. Велики Преслав, ул. “Симеон Велики” № 27, ет. 3. Първоначално капацитетът му е 8 места, впоследствие е увеличен на 10, а към настоящия момент е 15. ЦНСТ е социална услуга, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Целта е да се осигури живот на децата в неинституционална среда и условия на живот, доближаващи се в максимална степен до домашния бит и семейната атмосфера, както и на индивидуализирана грижа и подкрепа за всяко дете.

Директор: Диана Петрова Денева – Дучева
Контакти:
Гр. Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 27
Тел.: + 359 538 4 33 33
e-mail: dovdlrg@gmail.com

Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/

Центърът за социална рехабилитация и интеграция е създаден по проект „Шанс за достоен живот“ по ОП РЧР. След приключване на проекта, от 01.12.2014 г. ЦСРИ продължи да функционира като държавно делегирана дейност с капацитет 10 места. Намира се в сграда, общинска собственост, находяща се в гр. Велики Преслав, ул. „Родопи“ № 3А. С предоставянето на социалната услуга се цели създаване на условия за извеждане от социална изолация и осъществяване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение на хора с увреждания.

Директор: Диана Петрова Денева – Дучева
Ръководител: Диана Атанасова
Контакти:
Гр. Велики Преслав, ул.” „Родопи“ № 3А
Тел.: + 359 877709883
e-mail: csri_vp@abv.bg

Наблюдавано жилище

Наблюдаваното жилище е създадено по проект „Шанс за достоен живот“ по ОП РЧР. След приключване на проекта, от 01.12.2014 г. социалната услуга продължи да функционира като държавно делегирана дейност с капацитет 6 места. Намира се в сграда, общинска собственост, находяща се в гр. Велики Преслав, ул. „Родопи“ № 3А. В него са настанени младежи, навършили 18 години, които напускат ДДЛРГ. Целта на социалната услуга е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита, социална интеграция и осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.

Директор: Диана Петрова Денева – Дучева
Ръководител: Диана Атанасова
Контакти:
Гр. Велики Преслав, ул.“Родопи“ № 3А
Тел.: + 359 877709883
e-mail: csri_vp@abv.bg

Семейно-консултативен център /СКЦ/

Дейността на Семейно-консултативния център във Велики Преслав стартира на 18.06.2012 г. Той е създаден и се финансира по проекта „Семейство за всяко дете“ на УНИЦЕФ. СКЦ Велики Преслав работи на територията на три общини – Велики Преслав, Върбица и Смядово. Екипът се състои от 10 души – управител, медицинска сестра, социални работници и социални сътрудници.
Семейно-консултативният център е иновативна интегрирана услуга. Целите на услугата са насочени към:
• Повишаване на родителските умения с цел подобряване на грижите за децата в
семейството;
• Намаляване на случаите на изоставяне на деца чрез мерки за превенция;
• Създаване на условия за стимулиране на ранното детско развитие сред високо рискови уязвими общности.
СКЦ предлага следните групи дейности и услуги:
– Социална работа с децата и семействата в риск – индивидуално консултиране при посещение на място или в СКЦ (социално, юридическо, психологическо), подкрепа, посредничество и придружаване;
– Услуги за подкрепа на ранното детско развитие и родителската грижа – групи и групови дейности за развиване на родителски капацитет, информиране и консултиране
– училище за родители, групи за бременни майки и бъдещи бащи; групи за родители на кърмачета и малки деца до 3 години; ателиета за работа с деца; Посредничество и подкрепа за подобряване на социалните ресурси на най-уязвими семейства с бебета и малки деца в риск;
– Услуги за стимулиране на общностното развитие и стимулиране на промяната на представите и нагласите към родителската грижа за децата и ранното детско развитие;
– Услуги за семейно планиране;
– Улесняване на достъпа до здравни услуги.
Ключов аспект от дейността на екипа е мобилната работа за идентифициране на проблемите на семействата в общността. Мобилните групи имат за цел да достигнат до най-уязвимите общности, да повишат информираността на семействата и да предоставят социални, здравни и психологически консултации. Мобилната работа на Центъра позволява да се идентифицират и подкрепят социално слаби, здравно неосигурени жени и бременни за посещение на мобилен АГ кабинет. Извършва се диагностика на деца с увреждания и подкрепа на родителите в грижата им за тях.

Управител: Мержана Йорданова Недялкова
Контакти:
Гр. Велики Преслав, ул.”Борис Спиров” № 76
Тел.: + 359 538 4 24 87
e-mail: skcvp@abv.bg

Домашен социален патронаж /ДСП/

Домашният социален патронаж предоставя комплекс от социални услуги по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др. Средствата за функционирането му се осигуряват от бюджета на общината. Домашният социален патронаж извършва социални услуги на следните категории лица: лица в пенсионна възраст; лица с намалена работоспособност над 70 на сто, удостоверена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; деца с увреждания, удостоверени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Тези лица ползват услугите на ДСП, ако отговарят на едно от следните условия: не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности; нямат близки, които да се грижат за тях; не са сключвали договор за прехвърляне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане. Капацитетът на Домашния социален патронаж е 180 места. Ползва се от потребители от гр. Велики Преслав и кв. Кирково и селата Имренчево и Мостич.

Ръководител: Георги Стоев
Контакти:
Гр. Велики Преслав, ул. „Ахелой“ № 4
Тел.: + 359 538 4 32 07
e-mail: dsrp@abv.bg

Обществена трапезария

Социалната услуга се предоставя от м. септември 2015 г. Финансирането е по проект „Осигуряване на топъл обяд“ по Оперативна програма за храни за храни и/или основно материално подпомагане. Безплатен топъл обяд – супа, основно ядене и хляб,  получават 50 лица от следните целеви групи: лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход; неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца; самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии/.

Клубове на пенсионера

Клубовете на пенсионера и инвалида като форма за социална интеграция имат за цел да съдействат за поддържане на социални контакти на пенсионерите и хората с увреждания в Община Велики Преслав чрез организиране на тържества по празнично-обредния календар, срещи на клубовете в общината и извън нея, художествено-творческа самодейност.
На територията на общината са разкрити и функционират клубове на пенсионера в: гр. Велики Преслав – 3 филиала в града и 1 в кв. Кирково; с. Хан Крум; с. Троица; с. Драгоево; с. Кочово; с. Осмар, както и два клуба на хора с увреждания: Клуб на инвалида и  Клуб на слепите.

Община  Велики  Преслав

Регистър на социални институти и услуги

Социална услуга Капацитет Ръководител Адрес, телефон,е-mail
Социални услуги, които се предоставят в общността
Център за настаняване от семеен тип 15 Диана Петрова гр. Велики Преслав, ул. „Симеон Велики“ № 27тел.: 0538 43333

dovdlrg@gmail.com

Център за социална рехабилитация и интеграция 10 Диана Атанасова гр. Велики Преслав,ул. „Родопи“ № 3А

тел.: 0877709883

csri_vp@abv.bg

Наблюдавано жилище 6 Диана Атанасова гр. Велики Преслав,ул. „Родопи“ № 3А

тел.: 0877709883

csri_vp@abv.bg

Семейно-консултативен център Мержана Недялкова гр. Велики Преслав,ул. „Борис Спиров“ № 76

тел.: 0538 42487

skcvp@abv.bg

Домашен социален патронаж 180 Георги Стоев гр. Велики Преслав,ул. „Ахелой“ № 4

Тел.: 0538 43207

dsrp@abv.bg

Обществена трапезария 60 Георги Стоев гр. Велики Преслав,ул. „Ахелой“ № 4

Тел.: 0538 43207

dsrp@abv.bg

Специализирани институции 
Дом за деца лишени от родителска грижа 9 Диана Петрова гр. Велики Преслав, ул. „Симеон Велики“ № 27тел.: 0538 42260

dovdlrg@gmail.com