Изберете страница

Зам. кмет УТ и ИП

Камен Димитров

Заместник-кмет „Устройство на територията и инвестиционна политика“

Имейл: kamen_kmd@velikipreslav.bg

КАМЕН ДИМИТРОВ
Дата на раждане 20 март 1978г.
Място на раждане

 

град  Горна Оряховица

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Вид и степен на завършено висше образование:

Учебно заведение

 

Образователно- квалификационна степен Специалност
Висше училище по мениджмънт Магистър „Бизнес администрация“

 

Университет на Уелс, Институт Кардиф (University of Wales Institute Cardiff) Master Master of Business Administration (магистър по бизнес администрация)
Висше училище Международен колеж – Албена Бакалавър „Организатор на

хотели и ресторанти“

 

Чужди езици:

– английски

– немски

– руски

 

Допълнителна квалификация:

Учебно заведение

 

Курс/ Програма

 

Документ
Национално сдружение на общините в република България „Управление на водите“ сертификат за успешно преминат курс от 25.04.2018г.
Национално сдружение на общините в република България „Управление на отпадъците“ сертификат за успешно преминат курс от 16.02.2018г.
Институт по публична администрация 2016-Б-8-Разработване на проекти и програми, съфинансирани от ЕСИФ. удостоверение № 00076091 от 06.07.2016г.
Балкански институт по труда и социалната политика „Енергийна ефективност“ сертификат за обучение от 25.03.2016 г.
ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД „Представяне на новата правна уредба  на обществените поръчки в сила от 2016г.“ удостоверение от 15.03.2016 г.
Институт по публична администрация

 

Разработване и управление на проекти по Програма за развитие на селските райони

2014-2020

удостоверение № 97171/09.10.2015 г.
 

Европейски институт по публична администрация

 

 Обучителен курс „Представяне   на програмен  период 2014-2020 за европейските структурни и инвестиционни фондове“

 

 

сертификат от 2014 г.

ЦПО към „СТИК“ ЕООД

 

Повишаване на мотивацията  на служителите за изграждане

на организационна принадлежност

и идентификация

 

сертификат № 1718/2014г.
ЦПО към „СТИК“ ЕООД

 

Ефективно взаимодействие

на служителите от местната

администрация с хора от

уязвимите групи

 

сертификат № 3499/2014г.
Национално сдружение на общините в република България „Управление на водите“ сертификат за успешно преминат курс от 14.02.2014г.
Консорциум С.И.Ц.И. Доминус и Българска консултантска организация Учебно пътуване за обмяна на опит и добри практики по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” в гр. Гранада – Испания“ сертификат от 16 март 2012г.
Консорциум С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД „Изпълнение на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” сертификат от 24 февруари 2012г.
Консорциум „Модерно управление“ „Публичност и информация” сертификат №1887 от 27.09.2011 г.
Консорциум С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД Подготовка на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178  малки общини”. сертификат от  3 май 2011 г.
Консорциум „Модерно управление“ „Управление на проекти“ сертификат № 296 от 31 март 2011 г.
Консорциум С.И.Ц.И. Доминус ООД и Българска консултантска организация ООД „Подготовка на проекти по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” сертификат от 10 март 2011г.
Национално сдружение на малкия и средния бизнес „Приложение на добри практики в постиженията на Европейското право” по проект Южноевропейска Бизнес Мрежа. удостоверение от 14 октомври 2008 г.
PM Group  „Изпълнение на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” удостоверение от 26 септември 2008 г.
PM Group „Подготовка на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” удостоверение от 26 юни 2008 г.

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 

 

Организация Период Длъжност Основни дейности и отговорности
Община

Велики Преслав

от 8-ми април 2008г. до 30април 2020 г. Старши специалист

„Проекти и екология”

Публична (общинска) администрация

–          Участие в разработване,  кандидатстване и реализация на общински проекти, финансирани от фондовете на ЕС и  национални донорски организации.

 

Участие в разработване, изпълнение и отчитане на  планови  документи свързани с енергийната ефективност и възобновяемите източници.

 

–          Подпомагане администрирането на местно ниво дейностите по опазване на околната среда

 

 

 

 

КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ:

 

Компютърни умения (MS Office – Word, Excel, PowerPoint,) Internet, Corel Draw, интернет базирани платформи ИСУН и ИСУП;

 

Участие в разработване и управление на общински проекти

  • Разработва проектно предложение BG16RFOP001-5.001-0001-C01 „Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020;
  • След подписването на договор за финансиране ръководи проект BG16RFOP001-5.001-0001-C01 „Създаване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в гр. Велики Преслав“по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020;
  • Разработва проектно предложение BG16RFOP001-5.002-0023-C01 „Създаване на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020;
  • След подписването на договор за финансиране участва като координатор в екипа за организация и управление на проекта BG16RFOP001-5.002-0023-C01 „Създаване на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
  • Участва в разработването на проектно предложение BG161PO001-3.1.3-0013 „Векът на цар Симеон оживява” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. След подписването на договор за финансиране участва в екипа за организация и управление на проекта като координатор.
  • Участва в разработването на проектно предложение BG161PO001-4.1.03-0066 „Енергоспестяващи мерки в СОУ „Черноризец Храбър” и детски ясли в гр. Велики Преслав” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. След подписването на договор за финансиране участва в екипа за организация и управление на проекта като координатор.
  • Участва в разработването на проектно предложение 58-131-32-32: „Техническа помощ  за  подготовка  на  инвестиционен  проект   за   подобряване   и   развитие   на   инфраструктурата за  питейни    и   отпадъчни    води    в   гр.   Велики   Преслав” по Оперативна програма „Околна среда” 2007-20013г. След подписването на договор за финансиране участва в екипа за организация и управление на проекта като координатор.
  • Участва в разработването на проектно предложение BG161PO001/4.1-01/2007/010 “Реконструкция и енергоспестяващи мерки на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – град Велики Преслав” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. След подписването на договор за финансиране на проекта участва в екипа за организация и управление на проекта като офис-мениджър.

 

Skip to content