Изберете страница

Проекти на наредби

Уведомление

Уведомление за изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на общ. В. Преслав

21.03.2019г.


Уведомление

На основание чл. 77 и чл.80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Велики Преслав чрез настоящето публикуване

Уведомява

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Велики Преслав.

08.02.2019г.

Справка по чл.26, ал 5 от Закона за нормативните актове

19.03.2019г.


Уведомление за изменение на приложение № 2 от Наредбата за таксите

02.01.2019г.

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА относно Наредба № 4 -Приложение №2

19.02.2019г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на община Велики Преслав

Проект и доклад

Съобщение по чл. 26, ал.3 от ЗАН

Мотиви

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

12.12.2018г.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на община Велики Преслав

Проект и доклад

Съобщение

Мотиви

СПРАВКА НАРЕДБА 3 -АДМИНИСТРАЦИЯ

30.11.2018г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалия кодекс, във връзка с чл.26, ал.З и ал.4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Велики Преслав чрез настоящето публикуване

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.

СПРАВКА НАРЕДБА 1 – АДМИНИСТРАЦИЯ

14.11.2018г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалия кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Велики Преслав чрез настоящето публикуване

УВЕДОМЯВА

Изготвсн с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазвапе и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.

СПРАВКА НАРЕДБА 1 – АСЕНОВА

14.11.2018г.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.77 и чл.80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.26 ал.З и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Велики Преслав чрез настоящето публикуване

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (по чл. 8, ал. 2 от зоc).

СПРАВКА НАРЕДБА 8 – АДМИНИСТРАЦИЯ

14.11.2018г


СПРАВКА

Чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпилите предложения към 15.11.2018 г. във връзка с предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение на Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права в община В.Преслав.

СПРАВКА НАРЕДБА 4 – АДМИНИСТРАЦИЯ

14.11.2018г.


Проект и доклад

Приложение № 1

Приложение № 2

Мотиви

Съобщение