0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Комисия по чл.99Б от закона за гражданската регистрация


 

11.07.2024 г.

Издадени заповеди на кмета на община Велики Преслав за заличаване на адресни регистрации

 


 

Съобщение чл. 99Б

 


 

Комисия по чл. 99б

 


 

Заповед 595

 


 

Заповеди Дерегистрация от 04.10.2023

 


22 Август 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Велики Преслав, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:

  1. Ниязи ****** Мустафов с ЕГН 42********
  2. Гюнай ******* Ахмедов с ЕГН 64********
  3. Февзи ******* Ахмедов с ЕГН 69********

регистрирани по постоянен адрес и настоящ адрес на  ул. Цар Симеон № 5, с. Троица, община Велики Преслав, обл. Шумен, както и

  1. Радостин ********** Крумов с ЕГН 85********,

регистриран по настоящ адрес на ул. Любен Каравелов № 45, град Велики Преслав, обл. Шумен, че на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА  и чл. 140а, ал.2 и ал.3 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданската регистрация и констативен протокол от извършена проверка на основание чл.92 във връзка с чл.99, ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация на 16.08.2023 г. за адрес ул. Цар Симеон № 5 , с. Троица, община Велики Преслав, обл. Шумен и констативен протокол от извършена проверка на основание чл.92 във връзка с чл.99, ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация на 16.08.2023 г. за адрес ул. Любен Каравелов № 45, град Велики Преслав, обл. Шумен и в изпълнение на Заповед № РД-00-442 от 16.08.2023 г.  са издадени: 1.Заповед № РД-00-465 от 22.08.2023 година на кмета на Община Велики Преслав; 2. Заповед № РД-00-466 от 22.08.2023 година на кмета на Община Велики Преслав за дерегистрация на адресна регистрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № РД-00-395 от 11.07.2023 година на кмета на Община Велики Преслав може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРАО, община Велики Преслав, на адрес: град Велики Преслав, ул. Борис Спиров №58.

 


 

11 юли 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Велики Преслав, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата регистрирани по постоянен адрес ул. Тича № 1, с. Златар, община Велики Преслав, обл. Шумен:

  1. Анета ******** Ивкова с ЕГН 88********
  2. Елица ******** Ивкова с ЕГН 86********
  3. Елка ******** Ивкова с ЕГН 83********
  4. Камена ******** Ангелова с ЕГН 64********
  5. Калин ***** Ангелов с ЕГН 61********
  6. Камен ***** Ангелов с ЕГН 61********

 

Уведомяваме и  Венелин ****** Халачев с ЕГН 71********, регистриран по постоянен и настоящ адрес на ул. Тича № 1, с. Златар, община Велики Преслав, обл. Шумен, че на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА  и чл. 140а, ал.2 и ал.3 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданската регистрация и констативен протокол от извършена проверка на основание чл.92 във връзка с чл.99, ал.1 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация на 04.07.2023 г. за адрес ул. Тича № 1, с. Златар, община Велики Преслав, обл. Шумен и в изпълнение на Заповед № РД-00-375 от 28.06.2023 г.  е издадена Заповед № РД-00-395 от 11.07.2023 година на кмета на Община Велики Преслав за дерегистрация на адресна регистрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № РД-00-395 от 11.07.2023 година на кмета на Община Велики Преслав може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРАО, община Велики Преслав, на адрес: град Велики Преслав, ул. Борис Спиров №58.


Протокол на комисия по чл. 405а от ИК – 31.05.2023г.


Заповед адрес – 24.03.2023г.


Заповед адрес – 09.11.2022г.


Заповед адрес – 30.08.2022г.


 

Skip to content