0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Комисия по чл.99Б от закона за гражданската регистрация


22 Август 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Велики Преслав, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата:

  1. Ниязи ****** Мустафов с ЕГН 42********
  2. Гюнай ******* Ахмедов с ЕГН 64********
  3. Февзи ******* Ахмедов с ЕГН 69********

регистрирани по постоянен адрес и настоящ адрес на  ул. Цар Симеон № 5, с. Троица, община Велики Преслав, обл. Шумен, както и

  1. Радостин ********** Крумов с ЕГН 85********,

регистриран по настоящ адрес на ул. Любен Каравелов № 45, град Велики Преслав, обл. Шумен, че на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА  и чл. 140а, ал.2 и ал.3 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданската регистрация и констативен протокол от извършена проверка на основание чл.92 във връзка с чл.99, ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация на 16.08.2023 г. за адрес ул. Цар Симеон № 5 , с. Троица, община Велики Преслав, обл. Шумен и констативен протокол от извършена проверка на основание чл.92 във връзка с чл.99, ал.1 и чл.99б от Закона за гражданската регистрация на 16.08.2023 г. за адрес ул. Любен Каравелов № 45, град Велики Преслав, обл. Шумен и в изпълнение на Заповед № РД-00-442 от 16.08.2023 г.  са издадени: 1.Заповед № РД-00-465 от 22.08.2023 година на кмета на Община Велики Преслав; 2. Заповед № РД-00-466 от 22.08.2023 година на кмета на Община Велики Преслав за дерегистрация на адресна регистрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № РД-00-395 от 11.07.2023 година на кмета на Община Велики Преслав може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРАО, община Велики Преслав, на адрес: град Велики Преслав, ул. Борис Спиров №58.

 


 

11 юли 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Велики Преслав, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява лицата регистрирани по постоянен адрес ул. Тича № 1, с. Златар, община Велики Преслав, обл. Шумен:

  1. Анета ******** Ивкова с ЕГН 88********
  2. Елица ******** Ивкова с ЕГН 86********
  3. Елка ******** Ивкова с ЕГН 83********
  4. Камена ******** Ангелова с ЕГН 64********
  5. Калин ***** Ангелов с ЕГН 61********
  6. Камен ***** Ангелов с ЕГН 61********

 

Уведомяваме и  Венелин ****** Халачев с ЕГН 71********, регистриран по постоянен и настоящ адрес на ул. Тича № 1, с. Златар, община Велики Преслав, обл. Шумен, че на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА  и чл. 140а, ал.2 и ал.3 от Наредба №РД-02-20-9 за функциониране на Единната система за гражданската регистрация и констативен протокол от извършена проверка на основание чл.92 във връзка с чл.99, ал.1 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация на 04.07.2023 г. за адрес ул. Тича № 1, с. Златар, община Велики Преслав, обл. Шумен и в изпълнение на Заповед № РД-00-375 от 28.06.2023 г.  е издадена Заповед № РД-00-395 от 11.07.2023 година на кмета на Община Велики Преслав за дерегистрация на адресна регистрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването и пред Административен съд Шумен по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Екземпляр от Заповед № РД-00-395 от 11.07.2023 година на кмета на Община Велики Преслав може да бъде получен от заинтересованите лица в Отдел ГРАО, община Велики Преслав, на адрес: град Велики Преслав, ул. Борис Спиров №58.


Протокол на комисия по чл. 405а от ИК – 31.05.2023г.


Заповед адрес – 24.03.2023г.


Заповед адрес – 09.11.2022г.


Заповед адрес – 30.08.2022г.


 

Skip to content