0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Документи


Доклад за междинна оценка на ПИРО Велики Преслав за периода 2021-2027 г. (2024 г.)


Годишен доклад за 2023 г. за наблюдение изпълнението на ПИРО Велики Преслав 2021-2027 г.


Годишен доклад за 2022 г. за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Велики Преслав 2021-2027г.


Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в Община Велики Преслав за периода 2022-2024 г.


Годишен доклад ПИРО Велики Преслав за 2021


Програма за опазване на околната среда 2021-2027г.

Раздел „Лечебни растения“

Програма за управление на отпадъците 2021-2028г.


План за интегрирано развитие на Община Велики Преслав 2021 – 2027г.


Доклад за последваща оценка на Общински план за развитие на община Велики Преслав 2014-2020 г.
 
 
 
 

Програма за управление на отпадъците на Община Велики Преслав 2016 – 2020 г.


 

Skip to content