Изберете страница

Административни услуги

ТАБЛИЦА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ КЪМ 01.04.2009 г.

N:

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ТАКСА
/ако е приложимо/

1

Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

На основание чл.43, ал. 6 и чл. 40, ал. 1 от Закона загражданската регистрация

веднага

Заявление; личните карти на родителите

0.00 лв.

2

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

На основание чл. 88 ал. 1 от Закона загражданската регистрация

3 дни

Заявление; личните карти на родителите

4.00 лв.

3

Издаване на удостоверение за граждански брак -оригинал

На основание чл.40 ал. 1 и чл. 53 от ЗГР

веднага

Заявление и лични карти

0.00 лв.

4

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

На основание чл.88 ал. 1 от ЗГР

3 дни

Заявление и лични карти

4.00 лв.

5

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

На основание чл.40 ал. 1 и чл. 88 ал. 1 от Закона загражданската регистрация

веднага

Съобщение за смърт на починалото лице

0.00 лв.

6

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

На основание чл.40 ал. 1 от Закона загражданската регистрация

3 дни

Съобщение за смърт на починалото лице

4.00 лв.

7

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

На основание чл.88 ал. 1 от ЗГР

3 дни

Заявление

3.00 лв.

8

Издаване на удостоверение за наследници

На основание чл. 24 ал. 2 и чл. 106 ал. 1 т. 1 от ЗГР

3 дни

Декларация от лицето, искащо услугата

4.00 лв.

9

Издаване удостоверение за семейно положение

На основание чл. 24 ал. 2 и чл. 106 от ЗГР

3 дни

Заявление, лични карти

4.00 лв.

10

Издаване удостоверение за родствени връзки

На основание чл. 24 ал. 2 и чл. 106 от ЗГР

3 дни

Заявление, лични карти

4.00 лв.

11

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство

На основание чл. 110 от Семейния кодекс

3 дни

Молба; декларация; препис-извлечение от акт за смърт; решение от съда

0.00 лв.

12

Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице

На основание чл. 24 ал. 2 и чл. 106 от ЗГР

3 дни

Заявление и лична карта

3.00 лв.

13

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина

На основание чл. 24 ал. 2 и чл. 106 от ЗГР

3 дни

Заявление и лична карта

4.00 лв.

14

Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в РБ

На основание чл. 24 ал. 2 и чл. 106 от ЗГР

3 дни

Заявление и лична карта

4.00 лв.

15

 Издаване на удостоверение за постоянен адрес

На основание чл. 24 ал. 2, чл. 95 и чл.106 от ЗГР

3 дни

Зяавление и акт за раждане

4.00 лв.

16

Издаване на удостоверение за настоящ адрес

На основание чл. 24 ал. 2, чл. 91 и чл.106 от ЗГР

3 дни

Зяавление

4.00 лв.

17

Припознаване на дете

На основание чл. 36 от Семейния кодекс

3 дни

Заявление; акт за раждане; лична карта

0.00 лв.

18

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

На основание чл.106 от ЗГР и ПЛЗП ПМС 184/1958 изм. И доп. 76, 83, 90 г.

3 дни

Заявление и лична карта

10.00 лв.

19

Възстановяване и промяна на име

На основание чл. 19а от Закона загражданската регистрация

7 дни

Нотариално заверено заявление, акт за раждане и лична карта

0.00 лв.

20

Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние

На основание чл. 74 и чл. 76 от ЗГР

3 дни

Заявление; лична карта; решение

0.00 лв.

21

Издаване на преписи на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние

На основание чл. 80 и чл. 88 от ЗГР

3 дни

Заявление и лична карта

4.00 лв.

22

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

На основание чл. 69, чл. 70 и чл. 72 от Закона загражданската регистрация

3 дни

Молба; легализиран препис; удостоверение за идентичност от чужбина; лична карта

0.00 лв.

23

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец или на лице без гражданство

На основание чл. 3 и чл. 106 от ЗГР

3 дни

Писмо от ОД на МВР група „Миграция”

0.00 лв.

24

Установяване на наличие на българско гражданство

На основание чл. 39 от Закона загражданската регистрация

3 дни

Молба, акт за раждане, копие от семейния регистър

3.00 лв.

25

Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции

На основание чл. 7 и чл. 106/1/т.2 от ЗГР

3 дни

3.00 лв.

26

Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от ЗГР

На основание чл. 93, ал. 5 от ЗГР и писмо на ТД – ГРАО

7 дни

Заявление

0.00 лв.

27

Издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес

Указания на ГД „ГРАО”

7 дни

Заявление; документ за собственост на имота

5.00 лв.

28

Извършване на справка за наличието на жилищно-спестовен влог

Проверка в списъците по чл. 7 от ППЗУЖВГМЖСВ към клоновете на Банка ДСК ЕАД и издаване на справка за резултатите от проверката

3 дни

Заявление

0.00 лв.

29

Приемане и обработка на документи за изплащане левовата компенсация на титулярите на жилищно-спестовни-влогове

На основание чл. 7 от Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и чл. 11 от ППЗУЖВГМЖСВ

Молба; заявление; декларация по чл.2 ал. 1 от ЗУЖВГМЖСВ; документ за придобит имот; справка за клиентска сметка

0.00 лв.

30

Промяна на данъчната оценка на недвижим имот

На основание чл. 20 от ЗМДТ

31

Приемане на документи за продажба на общинско жилище

На основание чл. 47 от ЗОС

Заявление

0.00 лв.

32

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

На основание чл. 5 от ЗОС

7 дни

Заявление

3.00 лв.

33

Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост

На основание чл. 29 от Закона за приватизацията и следпреватизационе н контрол

7 дни

Заявление; документ за собственост

3.00 лв.

34

Издаване на удостоверение за отписан (деактуван) или за възстановен общински имот

На основание чл. 58 от ЗОС и реституционните закони

7 дни

Заявление; документ за собственост

3.00 лв.

35

Издаване на удостоверение за установени жилищни нужди

Във връзка с НОС по чл. 45а от ЗОС

Заявление

0.00 лв.

36

Приемане на документи и прекратяване на собственост върху недвижим имот

На основание чл. 36 от Закона за собствеността

Заявление; документ за собственост

0.00 лв.

37

Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост

На основание чл. 64 от ЗОС

Заявление; документ за собственост

0.00 лв.

38

Включване в списъци за парично обезщетение на лица, имащи дългогодишни жилищно-спистовни влогове

На основание чл. 11 от ППЗУЖВГМЖВ

Заявление; декларация по чл.2 ал. 1 от ЗУЖВГМЖСВ;

0.00 лв.

39

Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

На основание чл. 62 ал. 2 от ЗОС

Заявление

3.00 лв.

40

Настаняване в общинско жилище

На основание наредбата
по чл. 45а от ЗОС

Заявление; декларация за материално положение

0.00 лв.

41

Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост

На основание чл. 587 от ГПК

7 дни

Молба-декларация по образец

8.00 лв.

42

Справка по актовите книги

На основание чл. 62, ал. 2от ЗОС

Заявление

3.00 лв.

43

Учредяване право на надстрояване и пристрояване

На основание чл. 38 от ЗОС

Заявление; документ за отстъпено право на строеж

0.00 лв.

44

Приемане на документи за изкупуване прово на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж

На основание наредба на ОС

Заявление

0.00 лв.

45

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

На основание чл. 57, ал. 1 от ЗУТ

7 дни

Заявление

10.00 лв. за всеки 0.5 м2 площ годишно

46

Допускане ( разрешаване) на изработване на подробен устройствен план

На основание чл. 124 и чл.134 от ЗУТ

                          14 дни
30 дни – с разглеждане на общинския експертен съвет по устройство на територията 30 дни

Заявление; документ за собственост; актуална скица на имота; решение на МЗХ за съгласуване на трасе или площадка

15.00 лв.

47

Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план

На основание чл. 129 от Закона за устройство на територията

30 дни

Заявление; заповед на кмета за допускане; подробен устройствен план, изработен от лицензирано лице.

10.00 лв.

48

Издаване на виза за проектиране

На основание чл. 140 от
Закона за устройство на територията

14 дни

Заявление; документ за собственост; актуална скица от КВС

20.00 лв.

49

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

На основание чл. 13 ал. 5 и ал. 6 от ППЗСПЗЗ

7 дни

Заявление; документ за собственост

30.00 лв.

50

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж

На основание чл. 5 ал. 3 о
т Наредба № 6 от 22 май 2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България

7 дни

Зяавление; документ за собственост; разрешение за строеж; протокол за откриване на строителна площадка

10.00 лв.

51

51.1

51.2

Регистриране и въвеждане на строежите в експоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от І. И V категория
За строежи от четвърта категория /при наличие на окончателния доклад по чл.168 ал.6 от ЗУТ от лицето, осъществило надзор в строителството/
а/ частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас и съоръженията към тях

б/жилищни и смесени сгради със средно застрояване
в/сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ от 1000 до 5000кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители

г/ производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях

д/ паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар

е/ реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория

ж/вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им.

За строежи от пета категория / въз основа на служебна проверка на обстоятелствата по чл.168 ал.1 от ЗУТ по документацията и съответствието на строежа с нормативните изисквания/

а/ жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради

б/сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгърната застроена площ до 1000 кв.м. или с капацитет до 100 места за посетители

в/ производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях

г/ строежи от допълващо застрояване, извън тези по шеста категория

д/ реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория

На основание чл. 177 от Закона за устройство на територията

7 дни

Заявление; Документ за собственост, право на строеж; разрешение за строеж, акт за узаконяване; заверен протокол за определяне на строителна линия и ниво; заверена заповедна книга; акт обр. 14 за приемане на конструкцията; констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ ; документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал.5 от ЗУТ; договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура паспорт на строежа

150 лв./км. но не повече от 1000 лв.

300 лв.

500 лв.

500 лв.

30 лв.

съответната цена по т.а,б,в,г и д.

300 лв.

100 лв.

200 лв.

250 лв.

50 лв.

съответните цени по букви а, б, в  и  г

52

Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект
– с доклад
– без доклад

На основание чл. 154 от  Закона за устройство на територията

7 дни
30 дни

0.05% от строителната стойност, но не по-малко / в зависимост от категорията на строежа/, от 20 до 300 лв.

53

53.1

53.2

53.3

53.4

53.5

53.6

Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
На строежи първа категория – за одобряване

На строежи втора категория – за одобряване

На строежи трета категория – за одобряване

На строежи  четвърта категория
– за одобряване

– за оценка

На строежи пета категория
– за одобряване

– за оценка

За ново одобряване на инвестиционния проект, когато е загубил правно действие съгл. Чл. 142 ал. 2 от ЗУТ
а/ – когато инв.проект е внесен за повторно  одобряване в едногодишен срок от момента на изгубване на правното му действие

б/ – в останалите случаи

На основание чл. 142 от Закона за устройство на територията

7 дни

 

 

 

 

 

*Забележка! Срокът на услугата се увеличава на 30 дни, ако не се представи оценка за съответствие

Заявление; документ за собственост; три комплекта проектна документация
оценка за съответствие; становище от РСПАБ; предварителни договори с експлоатационните дружества
Когато строителната стойност не е определена въз основа на количествено-стойностна сметка с анализи за единичните цени, се прилага декларация от Възложителя /по смисъла на чл.161 ал.1 от ЗУТ /.

0.1% от строителната стойност, но не по-малко от  600 лв.
0.1 % от строителната стойност, но не по-малко от 400 лв.

0.1 % от стр.стойност, но не по-малко от 300 лв.

0.1% от стр.стойност, но не по-малко от 100 лв.
500 лв.

0.1 % от стр. стойност, но не по-малко от 40 лв.
150 лв.

50% от съответната цена по т. 51

пълния размер по т.51

54

Издаване на разрешение за строеж

На основание чл. 148 от Закона за устройство на територията

7 дни

Заявление; документ за собственост; три комплекта одобрена проектна документация; оценка за съответствие; становище на РСПБС по чл. 69; предварителни договори с експлоатационните дружества

30.00 лв.

55

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

На основание чл. 157 от Закона за устройство на територията

Заявление; два комплекта от протокола

15.00 лв.

56

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

На основание чл. 56 от Закона за устройство на територията

Заявление; копие от удостоверение за актуална съдебна регистрация; декларация за липса на финансови задължения

20.00 лв.

57

Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане

На основание чл. 145 ал. 5 от Закона за устройство на територията

7 дни

Заявление; документ за собственост; архитектурно заснемане; конструктивно становище; виза за проектиране; оценка за съответствие

съответната цена по т.51

58

Издаване на удостоверение за доброволна делба

На основание чл. 202 от Закона за устройство на територията

7 дни

Заявление; проект  на сградата

20.00 лв.

59

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

На основание чл. 16 ал. 5 от Закона за устройство на територията

7 дни

Заявление; документ за собственост

5.00 лв.

60

Приемане и заверяване на екзекутива докуметнация

 1. на строежи І категория
 1. на строежи ІІ категория
 1. на строежи ІІІ категория
 2. на строежи ІV категория

на строежи V категория

На основание чл. 74 ал. 3 във връзка с чл. 175 от закона за устройство на територията

5 дни

Заявление; Одобрен архитектурен проект и разрешение за строеж; Два комплекта екзекутивна документация

50.00 лв.

30.00 лв.

20.00 лв.
15.00 лв.
15.00 лв.

61

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

На основание чл. 148, във връзка с чл. 147 ал. 1 и 153 от Закона за устройство на територията

7 дни

Заявление; документ за собственост; конструктивно заключение; нотариално заверена декларация за съгласие на съседите

30.00 лв.

62

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

На основание чл. 195 ал. 5 и чл. 196 от Закона за устройство на територията

от 5 до 30 дни

0.00 лв.

63

Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горския фонд без промяна на предназначението

На основание чл. 59 ал. 2 във връзка с чл. 8 т. 3 и чл. 12 ал. 3 от  ЗУТ

7 дни

Заявление; документ за собственост; одобрен ПУП или виза за проектиране

30.00 лв.

64

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

На основание чл. 15, ал. 2, Наредба 5, ДВ брой 7 от 2007 г.

3 дни

Заявление; два броя технически паспорт  на хартиен и магнитен носител

0.00 лв.

65

Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана в дирекция „Устройство на територията, строителен контрол, благоустрояване и екология”

7 дни

Заявление

5.00 лв.

66

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

На основание чл. 35, ал. 1 от Наредба №3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във връзка с § 4 от ЗКИР

7 дни

Заявление; документ за собственост и оригинална скица

5.00 лв.

67

Издаване на скица за недвижим имот

 1. формат А4
 2. формат А3
 3. за всяка страница кратна на формат А4

На основание § 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър

7 дни

Заявление; документ за собственост

10.00 лв
15.00 лв.
+ 5.00 лв.

68

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

7 дни

Заявление

3.00 лв.

69

Изготвяне на копие от реперен карнет

Заявление; разрешително за строеж

по 3.00 лв. на репер

70

Издаване на удостоверения за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ

На основание чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър

7 дни

Заявление; екзекутивна документация

5.00 лв.

71

Издаване на удостоверения УП 2 и УП 3 за брутно трудово възнаграждение и за осигурителен и трудов стаж

На основание КТ, КСО и Наредба за пенсиите и осигурителния стаж

15 дни

Заявление; трудова/служебна книжка

0.00 лв.

72

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

На основание чл. 621 ог ГПК

14 дни

Заявление

0.00 лв.

73

Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка

На основание чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация

7 дни

Заявление

0.00 лв.

74

Идаване на удостоверения/по искане на заинтересовани лица за липса или наличие в „Архив” на търсените от тях документи/

На основание чл. 84 и чл. 90, т. 2 от ЗНАФ и чл. 21, ал. 3 от АПК

7 дни

Заявление

3.00 лв.

75

Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци , строителни и земни маси
– за превозно средство, теглено от животинска тяга и лек    автомобил с ремарке
– на товарно превозно средство

Заявление

5.00 лв./курс

12.00 лв./курс

76

Удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

На основание чл. 12, ал. 2 от ЗСПЗЗ

7 дни

Заявление

20.00 лв.

77

Регистрация на пчелни семейства

На основание чл. 8 от ЗП

Веднага

Заявление

0.00 лв.

78

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

 1. дърво на корен
 2. дървен материал в лежащо състояние

На основание чл. 131 б ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за горите

Заявление

5.00 лв.
2.00 лв. на бр. труп
3.00 лв. на м3 дърва

79

Регистрация на домашни кучета

 1. за града
 2. за селата

Във връзка с чл. 174 и 175 от ЗВМД

31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата та придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март.
За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер 1/12 от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително и за месеца на придобиването

Заявление

10.00 лв.
5.00 лв.

80

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лози в селскостопанските земи

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество

7 дни

Заявление; документ за собственост

20.00 лв.

81

Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност

На основание наредба на ОС, във връзка с чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство на територията

7 дни

Заявление

20.00 лв.

82

Издаване на позволително за транспортиране на дървесина

На основание чл. 59, ал. 13 от ЗГ

7 дни

Заявление;

5.00 лв.

83

83.1

83.2

83.3

83.4

83.5

83.6

83.7

83.8

83.9
83.10

За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост, се заплащат следните такси:
Грудки, корени, коренища
-божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска
-кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика
-бъзарак, гръмотрън, синя жлъчка
-глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка
-други
Листа
-мечо грозде
-боровинка червена и черна, лудо биле
-бръшлян, чобанка
-глог, живовляк, леска, липа, ляляк, оман афер, ягода горска
-бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел
-други
Стръкове
-блатно кокиче
-горицет, лазаркиня
-гълъбови очички, зайча сянка, златист бозлив, лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче
-зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива,чубрица планинска
-дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, осанка, риган обикновен
-великденче, върбинка, жаблек, златна пръчища, изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче черно, пчелник, равнец бял
-врабчови чревца, вратига, глухарче, змийско мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ
-други
Цветове
-липа
-божур, иглика
-метличина, паричка, подбел, ралица, слез, жъжник блатен
-акация бяла, бъз
-вратига, глог, равнец бял
-други
Плодове
-боровинка червена и черна, хвойна червена
-хвойна сибирска
-кисел трън, къпина, малина
-бъз, глог, конски кестен, кисилица
-бъзак, трънка
-други
Семена
-есенен минзухар
-други
Пъпки
-странични борови връхчета
-бяла бреза, черна топола
-други
Кори
– мъждрян, ясен
– зърнастец, кисел трън, леска
– върба
– дъб
– бреза
– други
Лишеи-исландски
Водорасли

0.09/кг.

0.07/кг.
0.02/кг.
0.01/кг.
0.03/кг.

0.08/кг.
0.04/кг.
0.03/кг.
0.02/кг.

0.01/кг.
0.03/кг.

0.10/кг.
0.08/кг.

0.05/кг.

0.04/кг.

0.03/кг.

0.02/кг.

0.01/кг.

0.03/кг.

0.10/кг.
0.05/кг.
0.03/кг.

0.02/кг.
0.01
0.03

0.15/кг.
0.10/кг.
0.04/кг
0.02/кг.
0.01/кг.
0.03/кг.

0.15/кг.
0.08/кг.

0.15/кг.
0.10/кг.
0.08/кг.

0.20/кг.
0.10/кг.
0.05/кг.
0.03/кг.
0.02/кг.
0.03/кг.
0.10/кг.
0.30/кг.

84

84.1

84.2

84.3

ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ 
за култивирано отглеждане, вкл.при лабораторни условия, за създаване на колекции или за възстановяване на други места в природата:
От защитени лечебни растения
– плодове
– семена
– резници
От лечебни растения под специален режим на опазване и ползване
– луковици, грудки, коренища
– плодове
– семена
– резници
От други лечебни растения
– луковици, грудки, коренища от всички видове, с изключение на описаните
-лук/всички видове/, перуника /всички видове/
– ботурче есенно /зимна циклама/
– плодове
– семена
– резници

20.00/100 гр.
50.00/100 гр.
2.00/бр.

1.00 бр.
5.00/100 гр.
10.00/ 100 гр.
0.50 бр.

0.10 бр.

0.20 бр.
1.00 бр.
2.00/100 гр.
5.00/100 гр.
0.10 бр.

85

Приемане и обработване на искания, молби и жалби свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ

На основание ЗСПЗЗ

30 дни

0.00 лв.

86

Приемане и обработване на искания, молби и жалби свързани с оценка на сгради и подобрения върху земи в и извън границите на урбанизираните територии по реда на ЗСПЗЗ

На основание § 30, ал. 2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ

30 дни

0.00 лв.

87

Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места

На основание чл. 28 и чл. 30 ал. 1 т. 7 от ПП ЗОЗЗ

Заявление;

0.00 лв.

88

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

На основание чл. 24 от Наребда № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници

7 дни

Заявление; удостоверение за регистрация; списък на автомобилите, с който превозвача кандидатства; заверени от превозвача копия от контролните талони; удостоверения, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски

20.00 лв

89

Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз

На основание чл. 61, ал. 2 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари територията на РБ

Веднага

0.00лв.

90

Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

На основание чл. 9, ал. 2 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали

Веднага

0.00 лв.

91

Издаване на документ за търговия на открито пред регистриран търговски обект
За търговия от павилиони:
а/ І-ва зона гр.В.Преслав
б/ ІІ- ра зона гр.В.Преслав
в/ ІІІ-та зона и селата на общината
За обслужващи дейности от павилиони:
а/   І-ва зона  гр.В.Преслав
б/  ІІ- ра зона гр.В.Преслав
в/  ІІІ-та  зона и селата на общината
За поставяне на маси пред заведения през летния сезон:
а/  І-ва зона гр.В.Преслав
б/  ІІ-ра зона гр.В.Преслав
в/  ІІІ-та зона и селата на общината

На основание Наредба на ОС, във връзка с чл. 72 от Закона за местните данъци и такси

7 дни

Заявление;
Въз основа на схема , одобрена от Главния архитект.

1.50 лв./м2/месец
1.00 лв. /м2/месец
0.50 лв. /м2/месец

1.00 лв. /м2/месец
0.70 лв. /м2/месец
0.50 лв. /м2/месец

3.00 лв. /м2/месец
2.00 лв. /м2/месец
1.00 лв. /м2/месец

92

Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности

 1. За града
 2. За селата

На основание наредба на ОС за администриране на местните такси и цени на услугите

7 дни

4.00 лв./ м2/месец
6.00 лв./ м2/месец

93

Регистрация и издаване на талон и регистрационен номер на ППС с животинска тяга

На основание чл. 167, ал. 2 от ЗДП

7 дни

Заявление

20.00 лв.

94

Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

На основание чл. 49, ал. 2 от Закона за туризма

Веднага

Справка -декларация и квитанция за платенатуристическа такса за заверявания период

0.50 лв. на нощувка

95

Категоризация на заведения за хранене и развлечение

– до 20 места за сядане

– от 21 до 50 места за сядане

– от 51 до 150 места за сядане

– от 151 до 300 места за сядане

– над 300 места за сядане

На основание чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за туризма

60 дни

 Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър ла лицето; Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност; Справка за професионалта и езикова квалификация на управителя и персонала в обекта; копия от документите за собственост на обекта; копие от договора за наем; документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация; документ за платена такса за категоризиране

110.00 лв.

250.00 лв.

500.00 лв.

940.00 лв.

1400.00 лв.

96

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

1.  Хотели, мотели, вилни и туристически селища:
– до 30 стаи
– от 31 до 150 стаи

– от 151 до 300 стаи

– от 301 до 500 стаи

– над 500 стаи

2. Пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:
– до 20 стаи

– от 21 до 40 стаи

– от 40 до 60 стаи

– от 61 до 100 стаи

– над 100 стаи

– за едно легло в самостоятелна стая

– за едно легло в туристическа хижа

На основание чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за туризма

60 дни

Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър ла лицето; Удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност; Справка за професионалта и езикова квалификация на управителя и персонала в обекта; копия от документите за собственост на обекта; копие от договора за наем; документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация; документ за платена такса за категоризиране

500.00 лв.
1000.00 лв.

1870.00 лв.

2750.00 лв.

5000.00 лв.

250.00 лв.

500.00 лв.

940.00 лв.

2500.00 лв.

5000.00 лв.

10.00 лв.

10.00 лв.

97

Изготвяне на схема за сигнализирането на места за паркиране за служебни нужди „Служебен абонамент” и разрешение за ползването им по искане на физически и юридически лица

На основание наредба на общинския съвет

Заявление

15 лв./месец

98

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя

На основание чл. 18, ал. 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата

7 дни

Заявление; проект; проект по организация на движението; догов с фирмата, извършитен на възстановителните работи след прокопаването.

30.00 лв.

99

Издаване на удостоверение за данъчна оценка не недвижим имот и незавършено строителство

На основание чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2 към Закона за местните данъци и такси

14 дни

Молба; копие от документа за собственост на имоте; характеристика на земята от ПК

5.00 лв.

100

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината

На основание чл. 14 от Закона за местните данъци и такси

З дни

Копие от документа за собственост

0.00 лв.

101

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти, придобити от предприятия

На основание чл. 17 от  Закона за местните данъци и такси

З дни

Копие от документа за собственост; отчетни стойности по баланса на предприятието

0.00 лв.

102

Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

З дни

Удостоверение за наследници; смъртен акт

0.00 лв.

103

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил

На основание чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

З дни

Копие от договора за продажба; копие от талон №1; документ за застрахователната стойност на автомобила

0.00 лв.

104

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

На основание чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

З дни

Копие от договора за продажба; копие от талон №1; документ за застрахователната стойност на автомобила

0.00 лв.

105

Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен патентен данък

На основание чл. 61н от ЗМДТ

З дни

0.00 лв.

106

Приемане и обработване на декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци

На основание чл. 71 от Закона за местните данъци и такси

До края на предходната година

Декларация

0.00 лв.

107

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

На основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК

Веднага

0.00 лв.

108

Приемане и обработване на искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци, такси и наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции

На основание чл. 129, ал. 1 от Данъчно-осигурителен процесуалин кодекс

1 месец

Искане

0.00 лв.