0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница
Местни данъци и такси

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и таксиЗаяви онлайн

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данъкЗаяви онлайн

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данниЗаяви онлайн

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследствоЗаяви онлайн

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларацияЗаяви онлайн

2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбинаЗаяви онлайн

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средстваЗаяви онлайн

2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строежЗаяви онлайн

2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползванеЗаяви онлайн

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителствоЗаяви онлайн

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задълженияЗаяви онлайн

Бюджет и финанси

9401 Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти – Заяви онлайн

9402 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона – Заяви онлайн

9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона – Заяви онлайн

9404 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство – Заяви онлайн

9405 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство – Заяви онлайн

9406 Данъчна декларация по чл.14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти – груб строеж – Заяви онлайн

9407 Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение – Заяви онлайн

9408 Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества – Заяви онлайн

9409 Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от ЗМТД за облагане с данък върху наследствата – Заяви онлайн

9410 Декларация по чл. 71, т. 1 ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване – Заяви онлайн

9411 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ – Заяви онлайн

9412 Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък – Заяви онлайн

9413 Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК – Заяви онлайн

9414 Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници – Заяви онлайн

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък – Заяви онлайн

9416 Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация – Заяви онлайн

920001 Уведомление от нотариусите за прехвърлени вещни права върху недвижими имоти и превозни средства – Заяви онлайн

Гражданска регистрация и актосъставяне

1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адресЗаяви онлайн

1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояниеЗаяви онлайн

2016 Издаване на удостоверение за наследнициЗаяви онлайн

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбинаЗаяви онлайн

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населениетоЗаяви онлайн

2033 Възстановяване или промяна на имеЗаяви онлайн

2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ пътЗаяви онлайн

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзкиЗаяви онлайн

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликатЗаяви онлайн

2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)Заяви онлайн

2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.Заяви онлайн

2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузиЗаяви онлайн

2052 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

2053 Припознаване на детеЗаяви онлайн

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 годинаЗаяви онлайн

2057 Издаване на удостоверение за родените от майката децаЗаяви онлайн

2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнителиЗаяви онлайн

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република БългарияЗаяви онлайн

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и децаЗаяви онлайн

2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликатЗаяви онлайн

2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адресЗаяви онлайн

2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбинаЗаяви онлайн

2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни именаЗаяви онлайн

2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 годинаЗаяви онлайн

2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адресЗаяви онлайн

2108 Издаване на удостоверение за правно ограничениеЗаяви онлайн

2109 Издаване на удостоверение за семейно положениеЗаяви онлайн

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбинаЗаяви онлайн

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адресЗаяви онлайн

2132 Промяна в актовете за гражданско състояниеЗаяви онлайн

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданствоЗаяви онлайн

2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право – по чл. 173 от СК)Заяви онлайн

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населениетоЗаяви онлайн

Транспорт

2011 Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линииЗаяви онлайн

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиранеЗаяви онлайн

2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товариЗаяви онлайн

2070 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътяЗаяви онлайн

2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътяЗаяви онлайн

2394 Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващата ОД и режима на работа на светофарните уредби по искане на физически и юридически лицаЗаяви онлайн

Общинска собственост

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имотЗаяви онлайн

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имотиЗаяви онлайн

2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственостЗаяви онлайн

2059 Издаване на заповед за изземване на имотЗаяви онлайн

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственостЗаяви онлайн

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имотиЗаяви онлайн

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственостЗаяви онлайн

2105 Установяване на жилищни нужди – картокетиране и издаване на удостоверениеЗаяви онлайн

2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влоговеЗаяви онлайн

Устройство на територията

1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обектиЗаяви онлайн

1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежаЗаяви онлайн

1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делбаЗаяви онлайн

1992 Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територииЗаяви онлайн

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водитеЗаяви онлайн

2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени плановеЗаяви онлайн

2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територииЗаяви онлайн

2004 Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални

води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общинитеЗаяви онлайн

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственостЗаяви онлайн

2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имотиЗаяви онлайн

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проектиЗаяви онлайн

2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубениЗаяви онлайн

2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициативаЗаяви онлайн

2027 Издаване на скици за недвижими имотиЗаяви онлайн

2041 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначениетоЗаяви онлайн

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имотиЗаяви онлайн

2054 Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строежЗаяви онлайн

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени плановеЗаяви онлайн

2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проектЗаяви онлайн

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категорияЗаяви онлайн

2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежиЗаяви онлайн

2064 Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имотиЗаяви онлайн

2065 Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивацияЗаяви онлайн

2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имотЗаяви онлайн

2083 Издаване на виза за проектиранеЗаяви онлайн

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строежЗаяви онлайн

2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТЗаяви онлайн

2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схемиЗаяви онлайн

2112 Издаване на разрешение за строежЗаяви онлайн

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срокаЗаяви онлайн

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имотиЗаяви онлайн

2115 Одобряване изменението на кадастрален планЗаяви онлайн

2116 Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улициЗаяви онлайн

2117 Одобряване на подробен устройствен планЗаяви онлайн

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проектиЗаяви онлайн

2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тяхЗаяви онлайн

2518 Изменение на план на новообразувани имотиЗаяви онлайн

2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съветЗаяви онлайн

Търговия, туризъм, транспорт

2008 Промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър по искане на вписаното лицеЗаяви онлайн

2009 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към негоЗаяви онлайн

2050 Прекратяване на категория на туристически обект по искане на лицето, извършващо дейност в обектаЗаяви онлайн

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилитеЗаяви онлайн

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тягаЗаяви онлайн

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечениеЗаяви онлайн

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обектЗаяви онлайн

2090 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към негоЗаяви онлайн

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обектЗаяви онлайн

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътнициЗаяви онлайн

2047 Категоризация на места за настаняванеЗаяви онлайн

Skip to content