Изберете страница

Местни данъци и такси

Заплащането на местни данъци и такси, може да се осъществите по един от следните начини:

В брой на касите в Информационния център на община Велики Преслав;
Чрез ПОС – терминал на касите в Информационния център на община Велики Преслав;
Чрез „Изипей“ АД;
Във всички клонове на “Български пощи” ЕАД;
По банков път ОББ АД клон Велики Преслав,
Банкова сметка:
IBAN – BG 54UB BS80 0284 1387 2600
BIC – UBBS BGSF
Във всички клонове на Банка ДСК или чрез ДСК директ.

 


 

 


 

Нови правила за погасяване на публичните общински задължения

 


 

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 2019 г. :

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ на две равни вноски:
до 30.06.2019г. – първа вноска
до 31.10.2019г. – втора вноска
на предплатилите пълния размер на ДНИ и ТБО до 30.04.2019г. се прави отстъпка 5 на сто

ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА на две равни вноски:
до 30.06.2019г. – първа вноска
до 31.10.2019г. – втора вноска
на предплатилите пълния размер на ДНИ и ТБО до 30.04.2019г. се прави отстъпка 5 на сто

ПАТЕНТЕН ДАНЪК на четири равни вноски:
за първо тримесечие – до 31.01.2019г.
За второ тримесечие – до 30.04.2019г.
за трето тримесечие – до 31.07.2019г.
за четвърто тримесечие – до 31.10.2019г.
на предплатилите пълния размер на ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК до 31.01.2019г. се прави отстъпка 5 на сто

При възмездно придобиване на имущество, данъкът е в размер 2.5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.