0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Местни данъци и такси

Заплащането на местни данъци и такси, може да се осъществите по един от следните начини:

В брой на касите в Информационния център на община Велики Преслав;
Чрез ПОС – терминал на касите в Информационния център на община Велики Преслав;
Чрез „Изипей“ АД;
Във всички клонове на “Български пощи” ЕАД;
По банков път ОББ АД клон Велики Преслав,
Банкова сметка:
IBAN – BG 54UB BS80 0284 1387 2600
BIC – UBBS BGSF
Във всички клонове на Банка ДСК или чрез ДСК директ.


 

       


 

 


 

Нови правила за погасяване на публичните общински задължения

 


 

СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА 2024 г. :

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че съгласно Закона за местните данъци и такси, сроковете за плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2024 г. са както следва:

ЗА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Срок за плащане – на две равни вноски:
до 01.07.2024 г. – първа вноска
до 31.10.2024 г. – втора вноска
на предплатилите пълния размер на ДНИ и ТБО до 30.04.2024 г. се прави отстъпка 5 на сто

ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Срок за плащане – на две равни вноски:
до 01.07.2024 г. – първа вноска
до 31.10.2024 г. – втора вноска
на предплатилите пълния размер на ДНИ и ТБО до 30.04.2024 г. се прави отстъпка 5 на сто

Забележка:   Когато превозното средство е придобито през течение на годината, данъкът ПС се заплаща в двумесечен срок от придобиването му.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Срок за плащане – на четири равни вноски:
за първо тримесечие – до 31.01.2024 г.
За второ тримесечие – до 30.04.2024 г.
за трето тримесечие – до 31.07.2024 г.
за четвърто тримесечие – до 31.10.2024 г.
на предплатилите пълния размер на ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК до 31.01.2024 г. се прави отстъпка 5 на сто

При възмездно придобиване на имущество, данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

Skip to content