0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Секретар

Секретар на Община Велики Преслав

Марияна Богомилова Христова

Имейл: m.hristova@velikipreslav.bgСекретар на община Велики Преслав от 2017 г.


 

Родена на 14.11.1962 г.

Образователни степени и дипломи:

10.1980 – 01.1986 г.

ВИНС гр. Варна

Магистър – стоковед

 


 

Владее руски език на добро ниво. Притежава компютърна грамотност “МS Word“ и ”Еxcel”.

 


 

Основни квалификации:

Притежава организационен и управленски опит, умения за работа в екип;

 


 

Професионален опит:

от 11.11.1991

Община Върбица

Секретар на община

 


 

25.03.1991 – 10.11.1991

Община Върбица

Началник отдел „Координация ма стопанските дейност“

 


 

01.10.1990 – 25.03.1991

РПК „Ново време“ гр. Върбица

Началник отдел „Търговия“

 


 

01.04.1986 – 31.09.1990

РПК „Ново време“ гр. Върбица

Специалист „Стоковед“

 ПРАВОМОЩИЯ НА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИНАТА

Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точно спазване на нормативните актове.

Секретарят на общината:

1.организира дейността на общинската администрация;

2.отговаря за условията на работа на служителите на общината, пропускателния режим и за организационно-техническото обзавеждане на службите;

3.организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив;

4.отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване;

5.отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината;

6. организира и отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

7.отговаря за работата с молбите,жалбите сигналите и предложенията на гражданите и юридически лица;

8.подготвя и организира местните референдуми;

9.утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридически лица;

10.организира атестирането на служителите в общинската администрация.

11.утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;

12.изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

13. организира и контролира изпълнението на задачите и действията свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за административното обслужване на физически и юридически лица и подзаконовите актове, свързани с тяхното прилагане;

14. организира и контролира дейността по изпълнение на задачите и действията свързани с прилагането на Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за класифицираната информация и подзаконовите дейности, свързани с прилагането им;

15.осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;

16.събира и предоставя информация за проекти, представляващи интерес за общината;

17.организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;

18.осигурява залите в административната сграда и контролира графика за тяхното използване;

19.изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до населението;

20.попълва / извършва вписвания в електронно базираните:

Доклад за състоянието на администрацията

Отчет –Система за самооценка на административното обслужване

Регистър за конкурси за незаети длъжности по служебно правоотношение

Интегрирана информационна система за обучение към ИПАЕИ

21.упражнява контрол върху вписванията в електронно базирания Административен регистър

22. изпълнява и други дейности, определени от нормативните актове или възложени със заповед от кмета на общината.

Skip to content