0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

ОУП Велики Преслав

Общ устройствен план на община Велики Преслав – окончателен проект

CD 1

CD 2

 

О Б Я В А

16.01.2017

Община Велики Преслав уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на Общ устройствен план на общината /ОУПО/- фаза Окончателен проект и Екологична оценка /ЕО/ на Община Велики Преслав с всички приложения към разработките на плана и ЕО.
Общественото обсъждане ще се проведе на 23.02.2017год. /четвъртък/ от 13,00 часа, в сградата на Общината –ул.“Борис Спиров“№58, стая №406 /Заседателна зала/.
Общественото обсъждане на проекта на ОУПО Велики Преслав е на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ.
Проекта на ОУПО –Велики Преслав е на разположение на всички заинтересовани, всеки работен ден от 14.00 до 16.00 часа в Община Велики Преслав, отдел ТСУ и на интернет адрес: www.velikipreslav.bg
Писмени становища могат да се представят в Община Велики Преслав- информационен център или на самото обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя:
Арх.Гергана Цонкова-гл. архитект на общината , тел за връзка : 0538 /4 82 21 и централа-0538/ 4 43 15, вътрешен  221.

1. ОУПО ВП – Графична част

2. ОУПО ВП – Обяснителна записка

3. ОУПО ВП – Недвижимо културно наследство

4. ОУПО ВП – Екологична оценка

Skip to content