0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Правилници и наредби

Програма за борба с безстопанствените кучета …на Община Велики Преслав

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи

Правилник за дейността на Общинско предприятие „Велики Преслав”

Правилник за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагането на отглеждането на деца на територията на община Велики Преслав – 07.02.2024 г.

Етичен кодекс за поведението на общинските съветници от Общински съвет – Велики Преслав

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Наредба № 1

Наредба № 2 общински бюджет

Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци

Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община Велики Преслав

НАРЕДБА № 5 детски градини

Наредба № 6 за управление на общинските пътища

Наредба № 7 рекламна дейност

Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба № 9 за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Велики Преслав и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в приютите за безстопанствени кучета

Наредба № 10 за изграждане и опазване на зелената система

Наредба № 11 за управление на отпадъците

Наредба № 12 за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и за продажба на общински жилища

Наредба № 13 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Велики Преслав

Наредба 14 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всичкиПриложения

Наредба № 15 ползване на спортни обекти

Наредба № 16 ИНВЕСТИЦИИ

Наредба № 17 за символите, почетните звания и отличията на Община Велики Преслав

Наредба № 18 за финансово подпомагане на здравни специалисти от бюджета на община Велики Преслав => Договор – ФПЗСОВП Годишна сума => Заявление – ФПЗСОВП Годишна сума

Наредба строежи

Наредба № 19 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Велики Преслав в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел

Наредба за пожарна безопасност – отменена

Наредба за устройството на Гробищен парк гр. Велики Преслав, ул.“Златен век“ №4, и организацията на погребенията в него

Правила за предоставяне на обществена информация

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез поемане на общински дълг

Наредба за домашен социален патронаж

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2023г. – 2027г.

Skip to content