Изберете страница

Правилници и наредби

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2016 – 2020г.

Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи

Наредба за символите, почетните звания и отличията на Община Велики Преслав

Правилник за дейността на Общинско предприятие „Трудова заетост”

Етичен кодекс за поведението на общинските съветници от Общински съвет – Велики Преслав

Наредба № 1

Наредба № 2 общински бюджет

Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци

Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община Велики Преслав

НАРЕДБА № 5 детски градини

Наредба № 6 за управление на общинските пътища

Наредба № 7 рекламна дейност

Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба № 9 за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Велики Преслав и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в приютите за безстопанствени кучета

Наредба строежи

Наредба за управление на отпадъците

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Велики Преслав в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел

Наредба за пожарна безопасност

Наредба за изграждане и опазване на зелената система

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища

Наредба за устройството на Гробищен парк гр. Велики Преслав, ул.“Златен век“ №4, и организацията на погребенията в него

Правила за предоставяне на обществена информация

Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез поемане на общински дълг

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2015 – 2019 г.

Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби

Наредба за домашен социален патронаж

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в Община Велики Преслав

План за действие на община Велики Преслав в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2014-2020)