0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Правилници и наредби

Програма за борба с безстопанствените кучета …на Община Велики Преслав

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи

Правилник за дейността на Общинско предприятие „Велики Преслав”

ПРАВИЛНИК ОбС мандат 2019-2023

Правилник за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагането на отглеждането на деца на територията на община Велики Преслав

Етичен кодекс за поведението на общинските съветници от Общински съвет – Велики Преслав

Наредба № 1

Наредба № 2 общински бюджет

Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци

Наредба № 4 за реда за определяне и събиране на местните такси, цени на услуги и права в община Велики Преслав

НАРЕДБА № 5 детски градини

Наредба № 6 за управление на общинските пътища

Наредба № 7 рекламна дейност

Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба № 9 за отглеждане на кучета, за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Велики Преслав и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в приютите за безстопанствени кучета

Наредба № 10 за изграждане и опазване на зелената система

Наредба № 11 за управление на отпадъците

Наредба № 12 за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и за продажба на общински жилища

Наредба № 13 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Велики Преслав

Наредба 14 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всичкиПриложения

Наредба № 15 ползване на спортни обекти

Наредба № 16 ИНВЕСТИЦИИ

Наредба № 17 за символите, почетните звания и отличията на Община Велики Преслав

Наредба № 18 за финансово подпомагане на здравни специалисти от бюджета на община Велики Преслав => Договор – ФПЗСОВП Годишна сума => Заявление – ФПЗСОВП Годишна сума

Наредба строежи

Наредба № 19 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Велики Преслав в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел

Наредба за пожарна безопасност – отменена

Наредба за устройството на Гробищен парк гр. Велики Преслав, ул.“Златен век“ №4, и организацията на погребенията в него

Правила за предоставяне на обществена информация

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез поемане на общински дълг

Наредба за домашен социален патронаж

Стратегия-Общински имоти

Skip to content