0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Услуги

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ОБА 1 Административни услуги
„Гражданска регистрация и актосъставяне“

1.Възстановяване или промяна на име

2.Издаване на удостоверение за наследници

3.Издаване на удостоверение за семейно положение

4.Издаване на удостоверение за семейно положение: съпруг/а и деца

5.Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

6.Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство
(учредено по реда на чл.155 от СК или по право по чл.173, от СК)

7.Издаване на удостоверение на идентичност на лице с различни имена

8.Издаване на удостоверение за семейно положение, за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина

9.Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

10.Издаване на удостоверение за постоянен адрес, при вече регистриран постоянен адрес

11.Издаване на удостоверение за постоянен адрес, след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

12.Издаване на удостоверение за промени по постоянен адрес, регистриран след 2000 година

13.Издаване на удостоверение за настоящ адрес, при вече регистриран настоящ адрес

14.Издаване на удостоверение за настоящ адрес, след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

15.Издаване на удостоверение за промени по настоящ адрес, регистриран след 2000 година

16.Издаване на удостоверение за правно ограничение

17.Издаване на удостоверение за родените от майката деца

18.Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

19.Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

20.Промяна в актовете за гражданско състояние

21.Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

22.Издаване на акт за раждане – дубликат

23.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал

24.Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

25.Издаване на препис извлечение от акт за смърт – първи път

26.Издаване на препис извлечение от акт за смърт за втори и всеки следващ път

27.Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние ( акт за раждане и акт за смърт)

28.Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина

29.Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

30.Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г.

31.Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението

32.Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи

33.Припознаване на дете

34.Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

35.Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

ОБА 2 Административно – технически услуги
Общинска собственост

1.Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

2.Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

3.Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверения

4.Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост

5.Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост или за възстановен общински имот

6.Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

7.Справки, относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

8.Издаване на заповед за изземване на имот

9.Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

ОБА 3 Административно – технически услуги
„Устройство на територията“

1.Издаване на удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

2.Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

3.Издаване на разрешения за строеж в поземлен имот в горски територии без промяна на предназначението

4.Издаване на разрешение за изработване на подробни устройствени планове

5.Изготвяне на справки на заинтересоване лица относно изменения на устройствени планове и схеми

6.Допускане изработването на проекти за изменения на ПУП

7.Издаване на скица-виза за проектиране

8.Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

9.Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се дава разрешение за строеж

10.Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

11.Одобряване на проект – заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

12.Издаване на разрешение за строеж

13.Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

14.Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

15.Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

16.Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

17.Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа

18.Одобряване на подробен устройствен план

19.Регистриране и въвеждане в експлоатация на строежи , издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V та категория

20.Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

21.Издаване на заповед за учредяване на право на преминаване през чужди поземлени имоти

22.Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

23.Издаване на заповед за осигуряване на достъп в недвижими имоти

24.Издаване на удостоверение, че обособените дялове или части отговарят на одобрените за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

25.Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

26.Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии

27.Издаване на скици на недвижими имоти

28.Попълване / поправка на кадастрален план

29.Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

30.Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване , намиращи се в границите на урбанизираните територии

31.Издаване на разрешително за водовземане от води, вкл. от язовири, микроязовири и минерални води – публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

32.Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изкл. на разрешителните по чл.46, ал.1 т.3 от Закона за водите

33.Издаване на удостоверение за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация на физически и юридически лица

34.Издаване на удостоверение за нанасяне на новопостроени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР във връзка с чл.175 от ЗУТ

35.Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици

36.Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

37.Изменение на план на новообразувани имоти

38.Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

39.Промяна на предназначението на сгради

ОБА 4 Правни и административно-технически услуги

1.Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

ОБА 5 Административни услуги
„Контрол по строителството“

1.Проверка за спазване на определената линия на застрояване заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

2.Проверка и установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това , че ПУП е приложен по отношение на застрояването

3.Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

ОБА 6 Административни услуги
„Кадастър“

1.Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

2.Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства

3.Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по територията и селищното устройство

4.Справки (писмени и устни) от кадастралната карта и кадастралните регистри

ОБА 7 Административни услуги
„Реклама“

1.Издаване на разрешения за поставяне на рекламно- информационни елементи

2.Издаване на разрешения за специално ползване на пътя, чрез изграждане на рекламно съоръжение

3.Издаване на разрешения за специално ползване на пътя, чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

ОБА 8 Административни услуги
„Селско стопанство и екология“

1.Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси

2.Издаване на удостоверение за собственост на зем. земя от емлячен регистър

3.Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства( извършва се от кметствата)

4.Измерване , кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

5.Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селско стопански земи

6.Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

7.Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

8.Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

ОБА9 Административни услуги
„Зелена система“

1.Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

2.Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

3.Съгласуване на инвестиционни проекти за сгради и съоръжения на техническа инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

4.Издаване на разрешително за изсичане на над 5 бр. дървета и на лозя над 1 дка

5.Издаване на превозен билет за транспортиране на дървесина добита извън горските територии

ОБА 10 Административни услуги
„Търговия, туризъм, транспорт“

1.Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2.Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на ППС

3.Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

4.Регистрация на ППС с животинска тяга

5.Категоризация на заведения за хранене и развлечение

6.Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

7.Заверка на регистър за настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

8.Вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър

9.Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

10.Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечение и издаване на удостоверение

11.Издаване на разрешения за специално ползване на пътя, чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

12.Издаване на разрешения за специално ползване на пътя, чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него

13.Издаване на удостоверение за категоризация на туристически обект – дубликат

14.Издаване на разрешително за ползване на плувен басейн през летния сезон

ОБА 11 Административни услуги
„ Транспорт“

1.Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

2.Съгласуване на проекти за организация на движението (ОД) и паркирането, светофарни уредби, промени в съществуващи ОД и режима на работа на светофарни уредби по искане на физически и юридически лица

3.Издаване на разрешение за специално ползване на пътя , чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

4.Издаване на разрешение за специално ползване на пътя , чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

5.Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

6.Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили, превозващи извънгабаритни товари

ОБА 12 Административни услуги
„Местни данъци и такси“

1.Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация

2.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и назавършено строителство

3.Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства

4.Издаване на удостоверение за дължим или платен данък върху наследството

5.Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък

6.Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ

7.Заверка на документи по МДТ за чужбина

8.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

9.Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

10.Издаване на удостоверение за декларирани данни

11.Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения

ОБА 13 Административни услуги
„Социални дейности“

1.Приемане и обработка на заявление за изготвяне на предложения до Общинския съвет за отпускане на персонална пенсия

ОБА 14 Административни услуги
„Нотариална дейност“- предоставя се в кметствата

1.Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

2.Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите

3.Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

28.11.2018г.

Skip to content