Изберете страница

Кмет

Кмет на Община Велики ПреславД-р Александър Горчев Александров
доктор по история

Имейл: a.gorchev@velikipreslav.bg


Роден на 10.09.1962 г. в село Иваново, Шуменска област .
Завършва СОУ „Черноризец Храбър“ гр. Велики Преслав.
Институт за подготовка на учители гр. Силистра / филиал на Русенски университет „Ангел Кънчев /.
Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий” .
Магистър по история и география.
Специализира философия на историята /1992-1993/ в същия университет.
Работил е като учител по история и философия, заместник-директор в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово,.
Директор на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” село Троица, община В.Преслав.
Директор на Хуманитарна гимназия „Йоан Екзарх“ град Шумен.
Учител в Професионална гимназия по селско стопанство гр. Велики Преслав. Заместник-кмет по просвета, образование и култура на Община Велики Преслав /1999-2007 г./.
Директор на Археологически музей „Велики Преслав“ /2007-2011 г./
Общински съветник, председател и член на комисията по образование, просвета, култура и социални дейности /1995-1997 и 2007-2011 г./
Два мандата член на читалищното настоятелство на НЧ „Развитие“ и негов заместник-председател.
Редактор и автор в енциклопедия „Шумен и Шуменска област” / 2011 г./,
Автор на книгите „ Амнистия за живот ” / 2010 г./, и „Д-р Стоян Данев – политически и държавен деец принос към биографията (до 1913)“ – изд. 2015 г.
Един от авторите в сборниците „Вдъхновение „ /1993 г./, „ Паралелни светове”/2000 г./, шуменският алманах „Златоструй”, на научнопопулярни статии, посветени на историята и църковното строителство във Велики Преслав.
Ръководител на проект осъществил документалния филм „Царският дворец – площадът с фиалата” /2011 г./ и други проекти. 


Правомощия на кмета на общината

Кметът на общината:

 1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 2. насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 3. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
 4. назначава и освобождава от длъжност заместник кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите от общинската администрация с изключение на тези по чл.46 ал.1,т.4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 5. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 6. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;
 7. организира изпълнението на дългосрочните програми;
 8. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита два пъти годишно пред него за това. Изпраща на общинския съвет административните  актове, както и договорите и техните допълнения и изменения,  издадени в изпълнение на неговите решения в 3- дневен срок от издаването  или подписването им;
 9. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 10. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение.Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;
 11. поддържа връзки с политически партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 12. организира и ръководи управлението при кризи в общината;
 13. председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
 14. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията на ЗУТ и организира изпълнението им;
 15. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданското състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 16. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 17. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 18. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани от ЗОС;
 19. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство и може да възлага тези си функции с писмена заповед на други длъжностни лица;
 20. определя наименованието и длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията.
 21. присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл.74 от ЗДС;
 22. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация.
 23. прави публичен отчет за дейността си  пред общинския съвет и населението на общината.
 24. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации.
 25. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

Кметът на общината изпълнява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.
Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и други функции, възложени му от централните държавни органи.
В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.