0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Декларация за поверителност

Онлайн декларация за поверителност


Какво са лични данни?
Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.
Защо Община Велики Преслав събира и съхранява лични данни?
За да Ви предоставим дадена административна услуга, е необходимо да съберем вашите лични данни. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е наложителна за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.
Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от Община Велики Преслав.
Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (Изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).
Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.
Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?
Общината ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени срокове.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
Община Велики Преслав по Ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.
В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните.
Целите на обработването;
Правното основание за обработката;
Съответните категории лични данни, които се обработват;
Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
Ако обработката се основава на законните интереси на Община Велики Преслав или на трета страна, информация за тези интереси.
Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.
Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите в нашия Център за информация и услуги или на интернет страницата ни (връзка към Образец на Форма за искане от субект на данните (GDPR_FORM_02) или да отправите искане на посочените контактни данни на Община Велики Преслав, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.
За да удостоверите Вашата самоличност е необходимо: документи за самоличност.

Местоположение:
Държава: Република България
Адрес: гр.Велики Преслав, обл.Шумен, ул.“Борис Спиров“ №58
Телефон: 0538/44315
Ел.поща: info@velikipreslav.bg
Интернет страница: www.velikipreslav.bg

С нашето Длъжностно лице по защита на данните / Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Име: Марияна Христова
Ел. поща: mhristova@velikipreslav.bg
Тел: 0538/48254

Skip to content