0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Профил на купувача до 01.12.2014г.

#
Код на поръчката в Поратала на обществените поръчки в АОП
Заглавие на статията
19
9037314
18
00303 – 2014 – 0023
17
9034293
16
9033153
15
00303-2014-0016
14
00303-2014-014
13
00303-2014-0011
„Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуга“ и предмет – Изпълнение на „услуги” упражняване на строителен надзор, за изпълнение на проект „Изграждане на туристически   информационен киоск и пешеходен подход до ИАР „Велики Преслав“  по две обособени позиции: ОП № 1 – Упражняване на строителен надзор по време на строителството на два подобекта: подобект 1 „Пешеходен подход през Градски парк до ИАР „Велики Преслав“ и  подобект 2 „Благоустрояване около ТИК“ ОП № 2 –   Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект  Изграждане на ТИК (туристически   информационен киоск)
12
00303-2014-010
11
00303 – 2014 – 0009

 „Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „Строителство“ и предмет “ „Строителни и монтажни работи за реализиране на инвестицията  по проект „Изграждане на туристически   информационен киоск и пешеходен подход до ИАР „Велики Преслав“  по две обособени позиции: ОП № 1:  „Строителни и монтажни работи по благоустрояване на два подобекта:, подобект 1 „Пешеходен подход през Градски парк до ИАР „Велики Преслав“ и  подобект 2 „Благоустрояване около ТИК“; ОП № 2„Изграждане на ТИК (туристически   информационен киоск)“

10
00303-2014-008

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА    С ОБЕКТ: „СТРОИТЕЛСТВО” И ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ :
Обособена позиция № 1 с предмет „Основен ремонт  Път SHU 2002SHU 1001 – Мокреш-Драгоево –ІІІ-7302„ от км. 1+670 до км. 2+180» ;
Обособена позиция № 2 с предмет „Основен ремонт Път SHU 1008 „ІІ-74 – Промишлена зона – І-7” от км. 0+000 до км. 2+900”;
Обособена позиция № 3 с предмет Основен ремонт на следните улици в община Велики Преслав: а)ул.„Ал. Стамболийски“  гр. В. Преслав“ ;б) ул. „Васил Левски“  гр.В. Преслав и в) ул. „Васил Коларов“  с.Миланово“;
Обособена позиция № 4 с предмет „Поддръжка и текущ ремонт асфалтови настилки по улици в гр.В.Преслав“.

9
9026517

„Публична покана“ за избор на изпълнител на проектантска услуга Проектиране на улици в Община Велики Преслав по два подобекта:  1. „Проектиране на ул.”Презвитер Козма” в гр.Велики Преслав;  2. „Проектиране на ул.”Стефан Стойчев” с.Драгоево, общ.В.Преслав”

8
00303 – 2014 – 0007
7
00303 – 2014 – 0006
6
00303 – 2014 – 0005
5
00303 – 2014 -0004
4
00303 – 2014 – 0003
3
9025573
2
00303-2014-0002
1
9024353

 

Архив

Архив 2

Skip to content