Изберете страница

Форми

Уважаеми клиенти,

Заявяването на административни услуги може да извършите по избран от Вас начин:

Устно, като съвместно с наш служител попълните Протокол за устно искане на административна услуга;
Писмено, чрез подаване на Заявление за административна услуга.

Заявление за получаване на административна услуга може да подадете:

В Центъра за информация и услуги;
Пред длъжностното лице, извършващо услугата;
По електронен път, с универсален електронен подпис, на адрес obshtina@velikipreslav.bg;
Чрез лицензиран пощенски оператор;
По факс.

Административната услуга може да получите, по избран и посочен от Вас в заявлението начин:

Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна препоръчена пощенска пратка или куриерска пратка ( пощенските разходи са за ваша сметка);
Лично, от Центъра за информация и услуги или от длъжностното лице, извършващо услугата;
По електронен път, на електронна поща.

За получаване на комплексна административна услуга е необходимо да предоставите  информация и да заплатите такса посочена от  органа, от който се иска услугата  (обявени на електронната му  страница).

Списък на услугите които общинска администрация Велики Преслав предоставя,  условията за получаването им, необходимите документи, сроковете и определените такси може да намерите на секция Административни услуги.

Образци от бланките са публикувани в секция ЦИУ – формуляри, а номера на банковата сметка и кода за плащане – на началната страница на сайта на общината.

Информация и помощ може да получите  в ЦИУ – гише Информация, на телефон 0538/ 48238 или на електронен адрес  obshtina@velikipreslav.bg

Работното време на Общинска администрация Велики Преслав, кметствата от общината и ЦИУ е  от 8.00, до 12.00 и от 13.00, до 17.00ч.

Протокол за устно искане на административна услуга

Заявление КАО

Искане за издаване на документи

Молба за данъчна оценка

Декларация по чл.14 от ЗМДТ – за облагане с данък върху недвижимите имоти

Декларация по чл.27 от ЗМДТ – за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл.32 от ЗМДТ-за облагане с данък върху наследствата

Декларация по чл.49 ал.3 от ЗМДТ-за облагане с данък при придобиване на имущества

Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за леки и товарни автомобили с ТДММ не повече от 3,5тона

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ с изключение на леки и товарни автомобили с ТДММ не повече от 3,5 тона

Декларация по чл.61н – за облагане с патентен данък

Декларация за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството

Декларация по чл. 71, Т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Декларация по чл.61х от ЗМДТ – за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Декларация по чл.117 от ЗМДТ за притежавано куче

Искане за издаване на документ по чл.87 ал.10 от ДОПК

Искане за издаване на документ по чл.87 ал.11 от ДОПК

ГРАО

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Искане за издаване на удостоверение за наследници