0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Форми

Уважаеми клиенти,

Заявяването на административни услуги може да извършите по избран от Вас начин:

Устно, като съвместно с наш служител попълните Протокол за устно искане на административна услуга;
Писмено, чрез подаване на Заявление за административна услуга.

Заявление за получаване на административна услуга може да подадете:

В Центъра за информация и услуги;
Пред длъжностното лице, извършващо услугата;
По електронен път, с универсален електронен подпис;
Чрез лицензиран пощенски оператор;
По факс.

Административната услуга може да получите, по избран и посочен от Вас в заявлението начин:

Чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна препоръчена пощенска пратка или куриерска пратка ( пощенските разходи са за ваша сметка);
Лично, от Центъра за информация и услуги или от длъжностното лице, извършващо услугата;
По електронен път, на електронна поща.

За получаване на комплексна административна услуга е необходимо да предоставите  информация и да заплатите такса посочена от  органа, от който се иска услугата  (обявени на електронната му  страница).

Списък на услугите които общинска администрация Велики Преслав предоставя,  условията за получаването им, необходимите документи, сроковете и определените такси може да намерите на секция Административни услуги.

Образци от бланките са публикувани в секция ЦИУ – формуляри, а номера на банковата сметка и кода за плащане – на началната страница на сайта на общината.

Информация и помощ може да получите  в ЦИУ – гише Информация, на телефон 0538/ 48238 или на електронен адрес  obshtina@velikipreslav.bg

Работното време на Общинска администрация Велики Преслав, кметствата от общината и ЦИУ е  от 8.00, до 12.00 и от 13.00, до 17.00ч.

Протокол за устно искане на административна услуга

Заявление КАО


МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Искане за издаване на документи

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни МДТ – 2071

Искане за прихващане или възстановяване

Искане за издаване на документ по чл.87 ал.10 от ДОПК

Искане за издаване на документ по чл.87 ал.11 от ДОПК

Данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за МДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

Декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за МДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

Данъчна декларация по чл. 27 от Закона за МДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение

Декларация по чл.32 от ЗМДТ-за облагане с данък върху наследствата

Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за МДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за леки и товарни автомобили с ТДММ не повече от 3,5тона

Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ с изключение на леки и товарни автомобили с ТДММ не повече от 3,5 тона

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство

Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за МДТ за облагане с патентен данък

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

Декларация по чл.61х от ЗМДТ – за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници

Декларация по чл. 71, Т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

Декларация по чл.117 от ЗМДТ за притежавано куче

Декларация за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството


ГРАО

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Искане за издаване на удостоверение за наследници

Skip to content