0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Инфраструктура

Общината има 13 населени места с обща площ от 11100 дка. Броят на жилищата е 7220 с жилищна площ 437200 кв.м. На един жител се падат по 25 кв. м жилищна площ.

Населено място

Площ (дка)

с. Драгоево – 1575.2

с. Златар – 1666.0

с. Имренчево – 485.3

с. Кочово – 956.4

с. Миланово – 437.1

с. Мокреш – 283.4

с. Мостич – 285.5

с. Осмар – 683.5

с. Суха река – 360.4

с. Троица – 592.2

с. Хан Крум – 604.4

гр. Велики Преслав – 3171.1

ВиК, съобщения, електроснабдяване

ВиК

В община Велики Преслав питейното водоснабдяване се осъществява основно от язовир „Тича“ за гр. Велики Преслав и от подземни водоизточници – гравитачни и помпажни, за останалите селища. Средногодишно се подават 2300 хил. м3 водна маса, равняващо се на 74 л/сек. 89% от нея постъпват помпажно и 11% -гравитачно.

Питейната вода се пречиства и озонира от МФОС с капацитет 400 л./сек. Водопроводната мрежа е с дължина 218 км, а канализацията – 19 км, и обхваща 97% от населените места. Общото количество отпадни води, отведени в р. Камчия, е 3577 м3 на ден.

Градската пречиствателната станция за отпадни води Велики Преслав е в строеж. В селата Хан Крум и Драгоево има изградени пречиствателни съоръжения съответно към винарската изба и към кариерата.

Съобщения

Общината се обслужва от 8 бр. АТЦ. Всички населени места са телефонизирани. 90% от територията има GSM или мобифон покритие. Доставчиците на интернет са 4 на брой.

Електроснабдяване

Източниците на електрозахранване в общината са подстанция „Преслав“ – 110/20 кV и ВЕЦ „Миланово“ – 800 кV. Във Велики Преслав е изградена кабелна мрежа ВН и НН. Мрежата ВН в селата е въздушна.

Skip to content