0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Общински дружества

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Еднолично дружество с ограничена отговорност

Седалище и адрес на управление: ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 51

ЕИК: 127513804
Комуникации:

телефон сл. (538)/2307
телефон сл. 0538/2597
Собственици:

Име: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ , ЕИК 000931625

Управляващи, представляващи:
Име: д-р Йошенка Ненчева
Допълнителна информация:

Активност – развиващ дейност
Източници на финансиране – собствена стопанска дейност 100.00%
Форма на собственост – общинска 100.00%
Форма на счетоводно записване – двустранно счетоводство
Институционален сектор – Държавни нефинансови предприятия
Национална отрасл. класификация – Дейност на лечебни заведения за болнична помощ

БКС

БКС ЕООД, юридическо лице, търговец по ТЗ

Адрес

кореспонденция: ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ул. ЗЛАТЕН ВЕК № 2
местоизвършване на дейността: ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ул. ЗЛАТЕН ВЕК № 2
седалище: ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ул. ЗЛАТЕН ВЕК № 2

БУЛСТАТ: 837103415

Комуникации:

телефон сл. 0538/2226
факс сл. 0538/2226

Собственици:

Име: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЕИК 000931625

Участници в управлението:

Име: Бончо Богданов

Допълнителна информация:

Активност – развиващ дейност
Източници на финансиране – собствена стопанска дейност 100.00%
Форма на собственост – общинска 100.00%
Форма на счетоводно записване – двустранно счетоводство
Институционален сектор – Държавни нефинансови предприятия
Национална отрасл. класификация – Общо строителство на сгради и строителни съоръжения

Skip to content