0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Кметове на кметства

КМЕТОВЕТЕ В ОБЩИНА  ВЕЛИКИ  ПРЕСЛАВ

1. Вичко Иванов Вичев – Кмет на кметство Драгоево

2. Георги Славчев Недялков – Кмет на кметство Златар

3. Юрий Бойчев Лозанов – Кмет на кметство Имренчево

4. Гюсюм Апти Хаджъ – Кмет на кметство Кочово

5. Хасан Мустафов Хасанов – Кмет на кметство Миланово

6. Ахмед Мустафа Ахмед – Кмет на кметство Мокреш

7. Орхан Хюсеин Исмаил – Кмет на кметство Мостич

8. Христина Миткова Йорданова – Кмет на кметство Троица

9. Надя Стоянова Димитрова – Кмет на кметство Осмар

10. Ивайло Ружинов Бекташев – Кмет на кметство Суха река

11. Галин Костадинов Бенев – Кмет на кметство Хан Крум

Правомощия на кмета на кметство

1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;

2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

3. Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането , охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;

4. Назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;

5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. Води регистрите за населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

8. Осигурява спазването на обществения ред – има правомощия по чл.61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за МВР, на съответната територия до пристигане на полицейски орган;

9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. Представлява кметството пред населението , пред обществени и политически организации и пред други кметства;

11. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и на Кмета на общината, отнасяща се до територията и гражданите на кметството;

12. Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината;

Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.

Кметът на кметството изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общински съвет или от кмета на общината.

Skip to content