Изберете страница

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 с официално писмо информира кмета на община Велики Преслав за одобрено финансиране на проект BG05M9OP001-2.040-0090 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Велики Преслав” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, на обща стойност 163 620 лв.

С изпълнението на проекта ще бъдат създадени иновативни за общината мобилни форми на социални услуги, които се фокусират върху предоставяне на грижа и подкрепа за хора в напреднала възраст в тяхната домашна среда, както и мобилни почасови здравно-социални услуги за лица с физически увреждания.
Социално-здравни услуги в Община Велики Преслав ще получат 50 лица от двете целеви групи за период от 12 месеца. Освен почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги лицата с увреждания и възрастните хора, включени като потребители в проекта, ще получават и психологическа подкрепа и консултиране.