Изберете страница

Община Велики Преслав изпълнява проект за основен ремонт и рехабилитация на улични настилки и водопроводи на територията на град Велики Преслав, финансирани по Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020год. за следните улици:

– ул. «Любен Каравелов» – 2 участъка,

-ул.“Лозарска“,

-ул.“Чергубиля Мостич“,

-ул. «Отец Паисий» ,

– ул. «Йоан Екзарх»-2 участъка .

 Асфалтовите работи ще приключат до края на м. март 2020година.

След въвеждане на обекта в експлоатация, общината е задължена да спази устойчивост на инвестицията за срок от 5 години.

В този период няма да се разрешават изкопни работи за изграждане на нова инфраструктура-водопроводи, канални отклонения и др.

Във връзка с гореизложеното, приканваме гражданите, притежаващи имоти на горепосочените улици и които имат инвестиционни намерения, свързани с изкопни дейности, да направят писмено заявление в общинска администрация-отдел ТСУ  преди март 2020год.

 

С уважение,

 ИНЖ. ЯНКО ЙОРДАНОВ 

Кмет на община В. Преслав