0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Води


Качество на водата от местни водоизточници


Решение №109 от 30.06.2023г за продължаване срока на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект яз. Драгоево 2


Резултати от анализ на водата от обществени чешми – 29.05.2023г.


Решение № 99 01.06.2023г. за продължаване срока на действие на разрешително №21120036 от 19.04.2017г.


Решение № 96 31.05.2023г. за изменение на разрешително за водовземане №21120033 от 16.02.2017г.


Съобщение Кристера агро


Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително на Булкрафт инженеринг ДВ ЕООД за ползвване на яозовир Златар 3 за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности


Информация за качеството на водата от местни водоизточници 22.11.2022г.


Съобщение изтича срока за регистрация на кладенци


Съобщение за процедура за издаване на разрешително за водовземане на ВиК Шумен


Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на канализационната система град Велики Преслав


Решение №165 от 29.10.2021 г за продължаване и изменение на Разрешително №2312 0019 от 29.06.2006 г.


Решение №155 за продължаване на срока на действие на Разрешително №21140004 от 31.03.2011 г.


Съобщение провеждане на процедура за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води на обект: Канализационна система на бетонов възел на „Автомагистрали-Черно море“ АД в гр. Велики Преслав


Обява Проект на санитарно-охранителна зона около дренаж и каптаж „Дервиша“

Проект


Резултати от анализ на водата от обществени чешми м.Август 2021 г.


Решение за продължаване срока на действие на разрешително №01440016 / 20.04.2011г.


Резултати от анализ на водата от обществени чешми – 19.04.2021г.


Резултати от анализ на водата от обществени чешми – 27.01.2021г.


Чешми съобщение 08.12.2020


Съобщение ЕКУИЪС


Съобщение удължаване на срока за регистрация на кладенци


Решение за продължаване на разрешително за водовземане от подземни води


Съобщение


Резултати от анализ на водата от обществени чешми – 08.09.2020г.


Резултати от анализ на водата от обществени чешми – 13.05.2020г.


Съобщение


Съобщение


Skip to content