0538/4 43 15 info@velikipreslav.bg
Изберете страница

Обяви и съобщения


Решение №ШУ-08-ПР 2024 г.


Заповед за ползване на блатно кокиче през 2024г. в наблюдаваните от МОСВ находища


Третиране на ул. Лозарска гр. Велики Преслав против кърлежи


Заповед №РД 00 176 от 02.04.2024г.


Заповед РД-00-157 от 26.03.2024г.


Обява КИЙСТОУН БГ ООД чл. 6, ал.9,т.2


Съобщение за извозване на растителни отпадъци Пролет 2024 г.


Съобщение по инициатива за издаване на разрешително за водовземанена „АГРО ЗЕМЕЛА-ТР“ ЕООД


Заповед №РД-00-88/15.02.2024г. опазване и недопускане на търговия със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения


Резултати от анализ на водата от обществени чешми


Обява на основание чл.62а, ал.1 от Ззакона за водите на Анона Трейд ЕООД


Решение № ШУ-25-П


Решение за прекратяване №ШУ-19-П 2023 г.


Качество на водата от местни водоизточници


Решение №ШУ-38-ПР/2023г. „Кариера Драгоево“ АД


Решение № ШУ-37-ПР 2023


Заповед № РД-00-633 за Преустановяване на огледите и издаване на разрешения за премахване на дървета 01.12.2023г. до 31.03.2024


Преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП на „Кариера Драгоево“ АД гр. Варна

Обява Приложение №2 Кариера Драгоево АД


Уведомление за инвестиционно предложение КАРИЕРА ДРАГОЕВО АД


Уведомление за инвестиционно предложение КИЙСТОУН БГ ООД


Съобщение за постъпила информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП „Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции, Обособена позиция 5: „РПИП за „ВиК“ ООД, гр. Търговище“

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


Уведомление за инвестиционно предложение на Електроенергиен системен оператор


Решение изменение ОУП


Решение за прекатяване на процедура по оценка на въздействието върху околната среда №ШУ 11 П 2023г за инвестиционно предложение на Хан Крум АД


Решение № Ш 28 ПР 2023 г. За преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение на Булкрафт Инженеринг ДВ ЕООД


Съобщение за постъпила информация за преценяване на необходимостта от ОВОС Булкрафт инженеринг ДВ ЕООД


Третиране на площите в Борова гора и района на Археологически музей Велики Преслав против кърлежи


Решение № ШУ-22-ЕО 2023г за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка


Съобщение Кристера агро


Заповед № 327 от 02.05.2023г. на МОСВ ползване на Блатно кокиче


Заповед №РД-00-254 – Опазване на липите


Заповед №РД-00-175 Опазване на защитени територии-поддържани резервати „Патлейна“ и „Дервиша“ от възникване на пожар


Резултати от анализ на водата от обществените чешми – 21.03.2023г.


Уведомление за инвестиционно предложение „Регионални прединвестиционни проучвания(РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: Обособена позиция 5: регионално прединвестиционно проучване(РПИП) за обособена територия, обслужвана от новоконсолидирания ВиК оператор „Водоснабдяване и Канализация“ ООД гр. Търговище“ 

УИН-119


Разделно събиране в с. Кочово и в с. Осмар

Заявление-от-граждани Кочово

Заявление-от-граждани Осмар


Решение №ШУ-10-ЕО2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка на “Частично изменение на ОУП Община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 58222.330.35 по КК на гр. Велики Преслав“.


Решение № ШУ-05-2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменение на ОУП на Община Велики Преслав


Заповед №РД-00-100 Опазаване и недопускане на търговия със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения


Решение №ШУ-04-ЕО 2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на частично изменение на ОУП на Община Велики Преслав за поземлен имот с идентификатор 54273.90.8 по КК на с. Осмар


Съобщение нициатива на ВиК Шумен ООД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води ярез съществуващи водовземни съоръжения Каптажи Под Мерата и Мечи дол в с. Осмар


Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително на Булкрафт инженеринг ДВ ЕООД за ползвване на яозовир Златар 3 за отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности


Решение за прекратяване на производство по ОВОС №ШУ-02-П 2023г.


Решение №6 17.01.2023 г за продължаване на разрешително за водовземане от подземни води СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР ЕООД


Уведомление за инвестиционно предложение Булкрафт инженеринг ДВ ЕООД – 16.01.2023г.


График Булекопак м.Януари 2023г.


Решение №ШУ-52-ПР 2022


Информация за качеството на водата от местни водоизточници 22.11.2022г.


Заповед № РД-00-473


Решение №ШУ-45-ПР 2022


ЗАПОВЕД №РД-00-439


Съобщение изтича срока за регистрация на кладенци


Уведомление за инвестиционно предложение


Съобщение извозване на растителни отпадъци


Информация за качеството на водата от местни водоизточници


Съобщение Анона Трейд ЕООД


Третиране на зелени площи в района на Борова гора против кърлежи


Решение №ШУ-19-ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на Екологична оценка


Уведомление за инвестиционно предложение


Съобщение ШК Сладкия с. Суха река


Обява Инвестиционно намерение м.Брестака


Съобщение пръскане на Градски стадион 2022г.


Заповед № РД-00-168 Опазване на липовите дървета


Решение ШУ – 19-ПР 2022г.


Заповед № РД-346 Блатно кокиче


Уведомление за инвестиционно предложение Булкрафт инженеринг ДВ ЕООД


Съобщение 11.05.22Г – третиране на обществени зелени площи на територията на Община Велики Преслав против кърлежи 2022 г.


Съобщение – третиране на обществени зелени площи на територията на Община Велики Преслав против кърлежи 2022 г.


Заповед № РД-00-94 20.04.2022


Обява Плиска Ойл ООД

Информация

Инвестиционен проект


Съобщение за процедура за издаване на разрешително за водовземане на ВиК Шумен


Уведомление Органикс Комер ЕООД с. Хан Крум

УИН-216


Датите, на които ще бъдат събрани разделно събраните отпадъци от домакинствата включили се в кампанията за м.Април  са 04.04.2022г. и 18.04.2022 г.


Ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на канализационната система град Велики Преслав


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление


Заповед № РД-00-21

Опазване и недопускане на търговия със застрашени, защитени и под специален режим диворастящи растения


Датите, на които ще бъдат събрани разделно събраните отпадъци от домакинствата включили се в кампанията за м.Март  са 07.03.2022г. и 21.03.2022 г.


Датите, на които ще бъдат събрани разделно събраните отпадъци от домакинствата включили се в кампанията за м.Февруари  са 07.02.2022г. и 21.02.2022 г.


Датите, на които през м.Януари ще бъдат събрани отпадъците от домакинствата, включили се в кампанията са 10.01.22 г.,  и 24.01.2022 г.


Резултати от анализ на водата от обществени чешми на 11.11.2021г.


Решение № ШУ-24-ЕО 2021


Обява ЕВРОПА-ФРЕШ ФРУИТ МАРКЕТИНГ БЪЛГАРИЯ ЛТД ООД


Заповед №539


Конкурс – природата около мен


Датите, на които през м.Ноември ще бъдат събрани отпадъците от домакинствата, включили се в кампанията са 01.11.2021 г., 15.11.2021 г. и 29.11.2021 г.


Съобщение провеждане на процедура за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води на обект: Канализационна система на бетонов възел на „Автомагистрали-Черно море“ АД в гр. Велики Преслав


Уведомление за инвестиционно предложение ЕВРОПА-ФРЕШ ФРУИТ МАРКЕТИНГ БЪЛГАРИЯ ЛТД ООД


Съобщение за извозване на растителни отпадъци 21


Обява Проект на санитарно-охранителна зона около дренаж и каптаж „Дервиша“

Проект


Решение 18 2021 на РИОСВ ПИРО 2021-2027


Решение за прекратяване № ШУ-11-П2021


Резултати от анализ на водата от обществени чешми м.Август 2021 г.


Дезинсекция на зелените площи в района на Боровата гора


Решение №ШУ-16-ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на „Частично изменение на ОУП на Община Велики Преслав за ПИ 58222.71.50 по КК на гр. Велики Преслав“


Решение за продължаване срока на действие на разрешително №01440016 / 20.04.2011г.


Уведомление за инвестиционно предложение „АЛГЪНС“ ЕООД гр. София

АЛГЪНС ЕООД


Съобщение площадка за едрогабаритни отпадъци лято 2021


Заповед Опазване на липовите дървета в населените места и сервитутите на пътните артерии


Резултати от анализ на водата от обществени чешми


Третиране на обществени зелени площи на територията на Община Велики Преслав против кърлежи


Решение №ШУ-08-ПР/2021 г. за преценяване необходимостта за извършване на ОВОС


Заповед № 206


Часът на Земята 2021г.


Съобщение за извозване на растителни отпадъци Пролет 2021


Съобщение Обявяване на защитена зон BG0000393 Екокоридор Камчия-Емине


ОБЯВА Ултима Про ЕАД

Информация Приложение № 2 ОВОС

Искане

Приложение № III.1-1. Топографска карта

Приложение № III.1-2. Карта защитени зони

Приложение № III.1-3. Скица

Приложение № III.1-4. Карта отстояния


Резултати от анализ на водата от обществени чешми – 27.01.2021г.


Уведомление за инвестиционно намерение

Уведомление


Съобщение Обявяване на защитени зони


Заповед за преустановяване на огледите и издаване на разрешения за извършване на премахване на дървета


Чешми съобщение 08.12.2020


Съобщение ЕКУИЪС


Съобщение удължаване на срока за регистрация на кладенци


Заповед № 528


Съобщение


Решение 670001


Решение


Съобщение


Решение


Уведомление за инвестиционно предложение

Уведомление МИРОН 1970 кор


Решение


Съобщение

Приложение

Искане


Съобщение

Приложение


Уведомление Теленор


Заповед № 428


Съобщение


Решение № 119


Опазване на липовите дървета в населените места и сервитутите на пътните артерии


Уведомление за инвестиционно предложение

САФРАН ИНВЕСТ


Уведомление за инвестиционно предложение

Къщички „Дервиша“

Идейна ВиК схема

Дервиша ПУП+2 бунгала


Заседание на общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините от област Шумен“


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Изменение на разрешително за водовземане


Община Велики Преслав и Булекопак АД стартират кампания за разделно събиране на отпадъци от опаковки с чували

Приложение


Съобщение за постъпила информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уведомление


Разрешително за ползване на воден обект


Уведомление за инвестиционно предложение


Уведомление за инвестиционно предложение


Съобщение изменение


Решение-1


Съобщение-ВиК-Шумен


Съобщение за постъпила информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на обект

Искане


Регистриране на водоземните съоражения за подземни води и кладенци за задоволяване на собствени потребности


 

Skip to content